Tallinna Tööstushariduskeskus

Varasemate õpi- ja töökogemuste arvestamine VÕTA

Varasemate õpi‐ ja töökogemuse arvestamise kord

Varasemaid ja mujal sooritatud õpinguid, täiendkoolituses või iseseisvalt õpitut,
töökogemustest saadud teadmisi ja oskusi tunnustab kool individuaalse hindamise
korras. Kool võib tunnustada õppekava täitmisel kuni 50%‐lises mahus eelnevaid õpitulemusi.

Tunnustamist taotlev õpilane esitab vormikohase taotluse õppekorralduse osakonnale,
millele on lisatud varasemaid õpinguid tõestavad dokumendid (akadeemiline õiend,
kooli‐ või täiendkoolituse lõputunnistus, ainekava või õppeaine programm, väljavõte
tööraamatust, tööandja tõend, töös õppimise analüüs vms).
Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise kord

VÕTA kooli poolne vastutaja õppedirektor Mirje Burmeister
VÕTA koordinaator osakonna juhataja Irina Maksimova

VÕTA käsiraamat