Tallinna Tööstushariduskeskus

PRÕM

„Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolituspraktika“ ja „Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine“ (edaspidi PRÕM)

  • Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe õppevorm. Töökohapõhises õppes omandab õppija suure osa (2/3) õppekava õpiväljunditest ettevõttes ettevõttepoolse juhendaja juhendamisel, millele lisandub teadmiste omandamine kutseõppeasutuses (1/3).
  • Töökohapõhist õpet eristab koolipõhisest õppest eeskätt see, et ettevõttel on suurem vastutus õppe läbiviimisel ja õppekvaliteedi tagamisel. Õpipoisiõppe eeliseks on, et reaalses tööprotsessis omandatud teadmised ja oskused vastavad otseselt õpipoisiõppes osaleva ettevõtte vajadustele tööjõu oskuste osas.
  • Kutseõppeasutus korraldab ja koordineerib õppetööd ning tagab eeldused õppekava õpiväljundite saavutamiseks.
  • Õppekohad luuakse riikliku koolitustellimuse alusel, lähtuvalt ettevõtete soovile ja valmisolekule õpipoiste koolitamiseks.
  • Septembris 2016 algava õppetöö PRÕM taotluse esitab kool 01.06.16.
  • Ajavahemikul oktoober-detsember algava õppetöö taotluse esitamise tähtaeg on 01.09.16.

Kvaliteetse töökohapõhise õppe rakendamine ja arendamine aitab kaasa kutseõppe tõhusama seostamise ühiskonna, majanduse ja tööturu vajadustega; aitab tõsta Eesti tööjõu kvalifikatsioonitaset, vähendada struktuurset tööjõupuudust, tagades sujuvama ülemineku haridusest tööellu ja võimaluse osaleda elukestvas õppes.

Tegevuse eesmärgiks on töökohapõhise õppe kvaliteedi tõstmine, suurema hulga ettevõtete kaasamine töökohapõhise õppe läbiviimisesse ja töökohapõhises õppes osaluse suurendamine.

Marika Valk
Täienduskoolitusjuht/PRÕM koordinaator
+372 533 454 89
marika.valk@tthk.ee

COOP Kaubanduse AS PRÕM „Müüja-klienditeenindaja“ õppegrupp:  07.07.2016 – 07.07.2017  – õppekava