Tallinna Tööstushariduskeskus

Vastuvõtukomisjoni töökord

TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS VASTUVÕTUKOMISJONI TÖÖKORD

Uute õpilaste vastuvõtt toimub „Kutseõppeasutuse seaduse“§ 25 lõike 5 alusel ning juhindub haridusministri 28.08.2013 määrusest nr 25 „Õpilaste kutseõppeasutusse vastuvõtu kord”.

 1. Vastuvõtu korraldamise üldised põhimõtted

1.1 Kool korraldab vastuvõttu aastaringselt.

1.2 Vastuvõtu väljakuulutamisest kuni õppetöö alguseni ei muudeta vastuvõtutingimusi ja – korda vastaval õppekaval.

1.3 Õpilaste vastuvõtmiseks moodustatakse vastuvõtukomisjon, mis on vähemalt viieliikmeline. (Lisa 1. Vastuvõtutingimused ja vastuvõtukomisjoni koosseis)

1.4 Komisjoni kuulub üks tööandjate esindaja, nõukogu liige iga koolis õpetatava õppekavarühma kohta.

1.4 Vastuvõtukomisjoni koosseisu ja vastuvõtukomisjoni töökorra sätestab direktor käskkirjaga, mille volitused kehtivad üks aasta.

2. Õpilaste kooli vastuvõtmine

2,1 Õpilaste vastuvõtmiseks kooli:

2.1.1.    Informeerib kool vastuvõtutingimustest (Lisa 1. Vastuvõtutingimused ja vastuvõtukomisjoni koosseis) ja – korrast, ajakavast.

2.1.2.    Teavitab õpilaskandidaati õppekava eesmärkidest, õpiväljunditest ja kooli õppekorraldusest ning vajadusel nõustab õpilaskandidaati tema valmisolekuks vastava õppekava valikul.

2.1.3.    Teavitab ja nõustab õpilaskandidaati varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise võimalustest vastuvõtutingimuste ja õppekava täitmisel.

2.1.4.    Hindab õpilaskandidaadi valmisolekut õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamiseks kasutades asjakohaseid hindamismeetodeid.

2.1.5.    Välismaalasest õpilaskandidaadi korral esitab õpilaskandidaat vastuvõtmise avalduse 1. augustiks. Kool hindab õpilase valmisolekut saavutada õppekava õpiväljundid ning positiivse otsuse korral väljastab õppeasutuse kutse. Õppeasutuse kutse on aluseks alalise või tähtajalise elamisloa või elamisloa taotlemiseks.

2.1.6.    Korraldab sisseastumiseks vajalike dokumentide vastuvõtmise, registreerimise ja säilimise vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

2.2.      Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilaskandidaat:

2.2.1.    Avalduse elektroonselt (SAIS keskkonnas) või paberkandjal (koolis). Elektroonse avalduse esitamisel tuvastatakse avalduse esitaja isik digitaalselt.

2.2.2.   Isikut tõendava dokumendi koopia (passi või ID kaardi koopia), kui avaldus esitatakse paberkandjal.

2.2.3.   Õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi notariaalselt või dokumendi originaali alusel kinnitatud koopia, kui need ei ole koolile registritest kättesaadavad.

2.2.4.   Õpilaskandidaadi esindaja (vanema või eeskostja) kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine.

2.2.5.   Hinnangu tervisliku seisundi kohta, kui õpilaskandidaadil esineb õppimist mõjutavad tervisehäired.

2.2.6.   2 fotot suuruses 3 x 4 cm;

2.2.7.    Kui dokumendid esitab vastuvõtukomisjonile õpilaskandidaadi esindaja, esitab ta käesoleva korra punkt 2.2. loetletud dokumentidele lisaks enda isikut- ja esindusõigust tõendava dokumendi (volikiri).

2.3.    Õpilaskandidaadi poolt p 2.2. esitatud dokumendid registreeritakse esitamise päeval ja säilitatakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale. Dokumendid tagastatakse omanikule kooli lõpetamisel või koolist väljaarvamisel. Õppetööle mitteilmunud õpilaskandidaatide dokumente (p.3.1.) säilitatakse kaks nädalat direktori käskkirja vormistamise kuupäevast.

2.4.    Dokumentide vastuvõtt lõpetatakse 1 tööpäev enne õpilaskandidaadiga vestluse toimumist. (Lisa 2. Vestluste ajakava)

2.4.1. Suvisel vastuvõtul põhikooli baasil õpilastel 27.07.2018 ja keskkooli baasil õpiastel 04.08.2018.

2.5   Vastuvõtukomisjon koostab vastuvõtutingimuste alusel õpilaskandidaatide pingerea, mille avalikustab kodeeritult vastuvõtu infokeskkonnas ja kooli veebilehel vestlusele järgneval tööpäeval. (Lisa 1. Vastuvõtutingimused ja vastuvõtukomisjoni koosseis) (Lisa 2. Vestluste ajakava).

2.6  Õpilaskandidaat kinnitab kooli määratud tähtajaks elektroonses vastuvõtukeskkonnas või kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis oma õppima asumise.

 1. Õpilaskandidaadi kandmine kooli õpilaste nimekirja

3.1.    Õpperühm avatakse kui õppimissoovi ühes õpperühmas kinnitab vähemalt 20 õpilaskandidaati.

3.2.     Hiljemalt õppetöö alguseks kannab kooli direktor õpilaskandidaadid käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja ning korraldab õpilaste registreerimise Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).

3.3.    Kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust mõjuva põhjuseta õppetööle mitte asunud esimese aasta õpilane kustutakse õpilaste nimekirjast. Vabanenud õppekohale võib pingerea alusel asuda järgmine õpilaskandidaat.

3.4.     Kool korraldab täiendava vastuvõtu kooli vabade kohtade olemasolul.

 1. Õpilase vastuvõtmine alanud õppetööga õppekavale

4.1.     Õppeaasta keskel võetakse õpilasi vastu, kui õppevaldkonna koolituskohad on täitmata

4.2.     Vastuvõtmisel hindab õppedirektor koostöös vastava õppekavarühma juhiga õpilase võimalusi omandada õppekava õpiväljundid.

 1. Vaidlustamine

5.1.    Direktori käskkirja õpilaskandidaatide kandmisest kooli õpilaste nimekirja on õpilaskandidaadil võimalik vaidlustada, esitades vaide  haldusmenetluse seaduse kehtestatud korras või esitades kaebuse halduskohtusesse haldusmenetluse seadustikussätestatud korras.

Lisa 1

VASTUVÕTUTINGIMUSED JA VASTUVÕTUKOMISJONI KOOSSEIS

 1. VASTUVÕTUTINGIMUSED

1.1.    Õpingute alustamise nõuded, mis on seotud asjaomase kutse-, eri- või ametiala või kvalifikatsioonitasemega kehtestatakse kooli õppekavas.

1.2.    Neljandale kvalifikatsioonitasemele vastava õppekava alusel õppima asumisel nõutakse põhihariduse olemasolu.

1.3.    Viiendale kvalifikatsioonitasemele vastava õppekava alusel õppima asumisel nõutakse keskhariduse olemasolu.

1.4.    Kutsekeskhariduse omandamist võimaldava õppekava alusel õppima asumisel nõutakse põhihariduse olemasolu ning vähemalt 22 aasta vanuselt põhihariduseta isikult põhihariduse tasemel vastavate kompetentside olemasolu (komplekstest ja vestlus).

1.5.    Vastuvõtukomisjon avalikustab vastuvõtutingimused kooli veebilehel  www.tthk.ee®vastuvõtt®vastuvõtutingimused.

1.6.    Vastuvõtukomisjon koostab vastuvõtutingimuste alusel enne vastuvõtukomisjoni istungit (vestlus) õpilaskandidaatide pingerea:

1.6.1.       Esmaõppe õppekavadel põhikooli või gümnaasiumi lõputunnistuse keskmise hinnete alusel

1.6.2.       Jätkuõppe õppekavadel nõutud dokumentide alusel.

1.7.    Vastuvõtukomisjon hindab õpilaskandidaadi sobivust vestlusel. (Vastuvõtukomisjoni töökord Lisa 2. Vestluse ajakava).

1.8.    Lõputunnistuse keskmise hinde ja vestluse punktid summeeritakse.

1.9.    Vastuvõtukomisjonil on õigus teha ettepanek õpperühma õppevormi muutmiseks kui enamus (60 % ja rohkem) õpilaskandidaatidest avaldavad selleks soovi. Õppevormi muutmisel lähtub vastuvõtukomisjon kutseõppeasutuse seadusest, haridustasemest, õppekavast ja TTHK õppekorralduseeskirjast.

1.10.  Vastuvõtukomisjoni otsused protokollitakse ja tehakse teatavaks hiljemalt vestlusele järgneval tööpäeval.

1.11.  Mitte vastuvõetud õpilastel on õigus kandideerida vabade kohtade olemasolul teisele koolis õpetatavale erialale.

 

 1. VASTUVÕTUKOMISJONI KOOSSEIS

Komisjoni esimees    Mirje Burmeister

Sekretär                      Tiina Karin

2.1. Elektrienergia ja energeetika vastuvõtukomisjon

2.1.1. Koosseis

 • Osakonnajuhataja       Eduard Brindfeldt
 • Juhtõpetaja                  Virgo Rotenberg
 • Õpetaja                        Aleksei Sedjakin

Tööandjate esindaja    Urmas Leitmäe (EETEL-i koolitusjuht)

2.1.2. Vastuvõtutingimused

1) külmamehaanik, külmatehnikapaigaldusjuht

 • keskmine hinne;
 • vestlus;
 • vastuvõtukorras p 2.2 nõutavate dokumentide olemasolu;
 • isiklikud tööriided, turvajalatsid jne.

2.2. Elektroonika ja automaatika vastuvõtukomisjon

2.2.1. Koosseis

 • Osakonnajuhataja       Eduard Brindfeldt
 • Juhtõpetaja                  Virgo Rotenberg
 • Õpetaja                        Aleksei Sedjakin

Tööandjate esindaja    Urmas Leitmäe (EETEL-i koolitusjuht)

2.2.2. Vastuvõtutingimused

1)   Automaatika, mehhatroonika, robotioperaatori erialal

 • keskmine hinne;
 • vestlus;
 • vastuvõtukorras p 2.2 nõutavate dokumentide olemasolu;
 • isiklikud tööriided, turvajalatsid jne.

2)   Robotitehnik

 • mehhatrooniku või automaatiku 4. tasemele vastavad kutseoskused ja töökogemus mehhatrooniku või automaatikuna
 • vestlus;
 • vastuvõtukorras p 2.2 nõutavate dokumentide olemasolu;
 • isiklikud tööriided, turvajalatsid jne.

2.3. Juuksuritöö ja iluteeninduse vastuvõtukomisjon

2.3.1. Koosseis

 • Osakonnajuhataja        Leili Liinak
 • Õpetaja                        Janne Koots
 • Tööandjate esindaja    Kertti Viru ( Eesti Juuksurite Ühendus )

2.3.2. Vastuvõtutingimused

1)      Juuksur:

 • keskmine hinne;
 • vestlus;
 • vastuvõtukorras p 2.2 nõutavate dokumentide olemasolu;
 • isikliku töövahendite ostmiseks ~ 460 eurot (föön, juukselõikusmasin, kaks harjutuspead jne).

2)      Meisterjuuksur (tasuline õpe):

 • juuksuri tasemeõppe tunnistus või juuksur IV taseme kutsele vastavad kompetentsid;

2.4. Andmebaasid ja võrgudisaini vastuvõtukomisjon

2.4.1. Koosseis

 • Juhtõpetaja                 Ilmar Ilinõh
 • Õpetaja                        Irina Merkulova Marina Oleinik, Kristjan Kivikangur
 • Tööandjate esindaja    Daniil Solomykov (Alpha CRC tegevjuht)

2.4.2. Vastuvõtutingimused noorem tarkvara arendaja erialal

 • keskmine hinne;
 • vestlus;
 • vastuvõtukorras p 2.2 nõutavate dokumentide olemasolu.

2.5. Tarkvara ja rakenduste arenduse vastuvõtukomisjon

2.5.1. Koosseis

 • Juhtõpetaja                 Ilmar Ilinõh
 • Õpetaja                        Irina Merkulova Marina Oleinik, Kristjan Kivikangur
 • Tööandjate esindaja    Daniil Solomykov (Alpha CRC tegevjuht)

2.5.2. Vastuvõtutingimused logistik IT süsteemide nooremspetsialist, tööstusinformaatika eriala

 • keskmine hinne;
 • vestlus;
 • vastuvõtukorras p 2.2 nõutavate dokumentide olemasolu.

2.6. Kaubanduse vastuvõtukomisjon

2.6.1. Koosseis

 • Juhtõpetaja                 Riina Tenno
 • Juhtõpetaja                  Kaja Kuiv
 • Õpetaja                        Krista Sillajõe

Tööandjate esindaja    Heldi Sakkarias –  Stockmann AS , koolitus-  ja personalijuht

2.6.2. Vastuvõtutingimused

1) Rõivamüüja – klienditeenindaja ja E- kaubanduse spetsialisti erialal

 • vestlus;
 • vastuvõtukorras p 2.2 nõutavate dokumentide olemasolu.

2) Müügikorraldaja erialal

 • keskharidus;
 • vestlus;
 • vastuvõtukorras p 2.2 nõutavate dokumentide olemasolu.

2.7. Logistika vastuvõtukomisjon

2.7.1. Koosseis

 • Juhtõpetaja                 Leeni Rajaste
 • Õpetaja                        Inessa Klimanskaja, Helen Bork, Sirje Schumann, Tamara Šerstjuk
 • Tööandjate esindaja    Sigrid Õige (AS Infotark personalijuht)

2.7.2. Vastuvõtutingimused

1) Logistiku abi ja veokorraldaja logistiku erialal

 • keskmine hinne;
 • vestlus;
 • vastuvõtukorras p 2.2 nõutavate dokumentide olemasolu.

2) Logistiku erialal

 • logistika valdkonna tasemekoolitus või kutse
 • logistika valdkonna töökogemus;
 • vestlus;
 • vastuvõtukorras p 2.2 nõutavate dokumentide olemasolu.

2.8. Mehaanika ja metallitöötluse vastuvõtukomisjon

2.6.1. Koosseis

 • Juhtõpetaja                 Rein Pikner
 • Juhtõpetaja                  Veiko Põldmaa
 • Õpetaja                        Pjotr Nekrõlov

Tööandjate esindaja    Allan Märk (AS NORMA tööriistavabrik)

2.8.2. Vastuvõtutingimused metallitöötlemispinkidel töötaja (spetsialiseerumine – freesija), metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine – treial), APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator (lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaator – osakutse), (lehtmetalli APJ laserlõikepinkide operaator – osakutse), keevitaja.

 • vestlus;
 • isiklikud tööriided, turvajalatsid jne.

2.9. Tekstiili ja nahatöötluse vastuvõtukomisjon

2.9.1 Koosseis

 • Juhtivõpetaja               Riina Tenno
 • Juhtivõpetaja               Kaja Kuiv
 • Õpetaja                        Ülle Link

Tööandjate esindaja    Anne Rinne (Tiina Talumees Moestuudio OÜ tegevjuht)

2.9.2. Vastuvõtutingimused vastuvõtukomisjon

Kergete rõivaste rätsep, sisekujundaja assistent tekstiilialal

 • keskmine hinne;
 • vestlus;
 • vastuvõtukorras p 2.2 nõutavate dokumentide olemasolu.
 • Isiklikud töövahendid (komplekti hind ~ 400 eur käärid, mõõdulint, nõelad, kunstitarbed jne).

Meesterätsep-stilist, naiste ülerõivaste rätsep-stilist:

 • õmblusvaldkonna tasemekoolituse tunnistus, õmbleja kutse või sellele vastav töökogemus;
 • Sisustus- ja kodutekstiilide õmblemine (tasuline õpe):
 • põhiharidus;
 • vestlus;
 • vastuvõtukorras p 2.2 nõutavate dokumentide olemasolu.

2.10 Transporditehnika vastuvõtukomisjon

2.10.1. Koosseis

 • Osakonnajuhataja        Eduard Brinfeldt
 • Õpetaja                           Lauri Käärik, Arno Lill
 • Tööandjate esindaja    Erki Pakosta (Värvaltrans OÜ tegevjuht)

2.10.2. Vastuvõtutingimused

1)      Mootorsõidukitehnik, automaaler, autoplekksepp- komplekteerija:

 • aastahinnete keskmine;
 • vestlus;
 • vastuvõtukorras p 2.2 nõutavate dokumentide olemasolu.
 • isiklikud tööriided, turvajalatsid jne.

2)      Sõiduautodiagnostik, autokeretehnik, sõidukite kere- ja värvitööde meister:

 • autoalane kutse või töökogemus;