Tallinna Tööstushariduskeskus

Vastuvõtutingimused ja avalduse esitamine

Siia on koondatud korduma kippuvad küsimused (eesti keeles: KKK ja inglise keeles FAQ). Soovitame õpilaskandidaatidel nendega kindlasti tutvuda.

Millistele erialadele saab kandideerida ja mitmele on võimalik kandideerida?

 • Enne avalduse esitamist soovitame kõigepealt  tutvuda erialadega  ja vaadata õppetöökalendrit (planeerida oma haridusteed) ning alles siis SAISis avaldus esitada.
 • SAISis saad esitada kuni kolm avaldust (valik 1- mida kõige rohkem soovid õppida, valik 2- kui ei saa õppekohta esimesele valitud erialale, siis järgmine eelistus, valik 3- kõige viimane eriala eelistus).
 • Avalduse esitamiseks SAISis ei pea eelnevalt koolis registreeruma.

Mida tähendab statsionaarne (päevane) ja mittestatsionaarne õpe?

Õppevormidena on meil kasutusel kaks õppevormi.

 • statsionaarne (päevane) – tähendab seda, et õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile igapäevaselt;
 • mittestatsionaarne õpe – tähendab seda, et õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile sessioonina, iga päev õpe ei toimu (õppetöö õppesessidena).

Kõige paremini annab ülevaate õppetöö toimumisest õppetöökalender – vaata seda SIIT!

Mida tähendab vastuvõtutingimustes keskmine hinne?

 • Õppekohale vastuvõtt ei sõltu avalduse esitamise järjekorra numbrist, see selgub alles vastuvõtukomisjonis.
 • Vastuvõtukomisjonis toimub sõltuvalt erialast erialale sobivuse/ teadmiste test ja vestlus või ainult vestlus. Vaata informatsiooni SIIT!
 • Kutsekeskhariduse õppekohale kandideerivad õpilaskandidaadid pingereas põhikooli lõputunnistuse keskmiste hinnete alusel: eesti keel (muukeelsetel eesti keel teise keelena), matemaatika, keemia, füüsika, inglise keel.
 • Hinde puudumisel hinnetelehel  SAIS märgitakse tulemuseks „1“ (üks).
 • Neljanda ja viienda taseme esma- ja jätkuõppe õpilaskandidaatidest pingerida ei moodustata vaid õpilaskandidaadid järjestatakse tähestiku alusel. Välja arvatud erialadel: noorem tarkvara arendaja, logistika IT süsteemide nooremspetsialist ja tööstusinformaatik. Nendel erialadel kandideerivad õpilaskandidaadid pingereas keskhariduse/kutsekeskhariduse lõputunnistuse keskmiste hinnete alusel: eesti keel (muukeelsetel eesti keel teise keelena), matemaatika, keemia, füüsika, inglise keel.
 • Riigieksamite ja koolilõpueksamite  tulemused ei ole kandideerimisel nõutud. 

Millised dokumendid haridustee jätkamiseks esitab õpilaskandidaat või tema esindaja?

 • Isikut tõendav dokument ( kehtiv ID-kaart või pass);
 • Avaldus ( www.sais.ee või täidetakse elektrooniliselt dokumentide vastuvõtja abiga kohapeal). Kandideerida on võimalik kuni kolmele erialale ja siis täidetakse SAISis kolm avaldust;
 • Õpilaskandidaadi esindaja (vanema või eestkostja) kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
 • Haridust tõendava dokumendi (lõputunnistus ja hinneteleht) originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
 • Välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge Eestis alalise või kehtiva elamisloa või elamisõiguse kohta õppekava nominaalaja ulatuses. (VAATA SIIT !).
 • ÕPILASKANDIDAADI ESINDAJA NÕUSOLEK (vanema/eeskostja nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine). Selle saab lisada täidetult ja digitaalselt allkirjastatuna SAISis avaldusele (failid)!
 • TÄISEALISE ÕPILASKANDIDAADI NÕUSOLEK – vajame koolimajas avalduse esitanud täisealistelt kandidaatidelt nõusolekut isikuandmete töötlemiseks SAISis. Iseseisvalt SAIS vahendusel avalduse esitanud kandidaadid seda täitma ei pea!
 • Dokumendid esitatakse vastavalt Õppekorralduseeskirja Lisa 3. Vastuvõtukomisjoni töökord punkt 3.
 • Kandideerimiseks on vaja SAISis avaldus kindlasti esitada (vajutada avalduse täitmise lõpus nuppu “Esita“) ning seda isegi juhul, kui avalduse koondvaates on mõni hoiatav ikoon. Kui sinu avaldusel on staatus “esitamata”, siis kool seda arvesse ei võta ega menetle!
 • Kui SAISis on avaldus staatuses ÜLEVAATAMISEL, siis andmed vajavad täiendamist või dokumentide vastuvõtja ei ole jõudnud veel andmeid töödelda.

Kuidas SAISis avaldust esitada?

SAISis avalduse esitamiseks on vaja ID-kaarti ning PIN1-koodi või Mobiil-ID-d ja selle PIN1-koodi või HarID. Andmed alates 2004. aastast Eestis lõpetatud kooli kohta ja tulemused lisatakse avaldusele riiklikest registritest. SAISis saad avaldusele lisada digitaalselt allkirjastatud dokumente (ühes digikonteineris digiallkirjastatuna kõik dokumendid). SAISis on võimalus lisada puuduva hariduskäigu, töökogemuse kohta faile. Kindlasti ei tohi unustada lisada nõusolekut andmete töötlemiseks. Ühele failiväljale palun lisada ainult üks fail! Probleemide korral pöörduda kohe vastuvott@tthk.ee ! SAISis toimetamise juhised sisseastujatele asuvad SIIN!

Millal toimub vastuvõtukomisjon (test, vestlus) uute õpilaskandidaatidega?

 • Toimub VASTUVÕTUKOMISJON (VAATA SIIT!) vastavalt VESTLUSTE AJAKAVALE (VAATA SIIT ALGUSAEGA!).
 • Kindlasti võta kaasa isikut tõendav dokument (ID-kaart) ja alaealistel kandidaatidel esindaja nõusolek  (kui see ei ole lisatud SAISis avaldusele või esitatud koolis dokumentide vastuvõtjale).
 • Vaata üle enda kontaktandmed SAISis (e-post, telefoni number).
 • Palun jälgida enne vestluste toimumist informatsiooni ja teateid SAISis.
 • Eeldatav vastuvõtukomisjoni aeg testiks (erialased eelteadmised, loogiline mõtlemine) või vestluseks (motivatsioon õppimiseks ja eelnev seotus erialaga) edastatakse vahetult enne vastuvõtukomisjoni toimumist SAIS vahendusel!
 • Vastuvõtu katsete  ja vestluse aeg edastatakse hiljemalt katsele ja vestlusele eelneval tööpäeval. Näiteks kui sisseastumistest ja vestlus toimub 02.08.2022, saab teada vastuvõtu katse ja testi täpse toimumise kellaaja 01.08.2022.
 • IT erialadele sisseastuja peab ise looma endale Moodle keskkonnas kasutajakonto aadressil: https://moodle.edu.ee/  (vajalik sisseastumiskatse – test sooritamiseks).
 • Sooritatud vastuvõtukatse testist koopiat ei väljastata.
 • Vastuvõtutulemused avalikustatakse vastuvõtukatse(te) järgsel päeval hiljemalt kell 16:00. Näiteks kui sisseastumistest ja vestlus toimub 02.08.2022, saab teada vastuvõtu katse(te) tulemuse 03.08.2022.
 • Õppekoha pakkumise saanutel tuleb õppima tulek tuleb kinnitada 3 (kolme) päeva jooksul.  Näiteks kui saate õppekoha 03.08.2022, on teil aega kinnitada õppima tuleku otsus kuni 05.08.2022 (incl). Volituse andnutel kinnitab õppima asumise kool.

Osalesid konkursil ja käisid vestlemas vastuvõtukomisjonis, mis saab edasi?

 • Sinu andmeid töödeldakse, vastuvõtukomisjon sisestab tulemused SAISi protokolli.
 • Tulemused on avalikult nähtavad SAISi avaliku vaate vahendusel.
 • Tulemusi kandideerimise kohta saad näha ka kui logid SAISi (näed enda avaldusel infot). Vastuvõtukomisjonile järgneval päeval näed ka enda vestluse (või katse testi ja vestluse) tulemust (kell 12:00 alates).
 • Nimi nimekirjas on avalikustatud põhimõttel, kuidas kandidaat on loa andnud vastuvõtutöötajale avalikustamiseks või ise määranud nime avalikuks avalduse sisestamisel ning esitamisel.
 • Teade vastuvõtuotsusest saadetakse SAIS vahendusel kandidaadi SAISis märgitud e-posti aadressile, kuid kool ei saa garanteerida teate kättesaamist. Palun veendu, et e-posti aadress oleks sinu avaldusel sisestatud õigesti ning ega SAISi teated pole sattunud rämpsposti hulka. Samuti jälgi regulaarselt oma avalduse staatust ning positsiooni pingereas otse SAISis.

 

 • Avaldused on staatuses pärast vastuvõtukomisjoni vestlust:
  LUBATUD SISSEASTUMISKATSELE – oled lubatud sisseastumiskatsele! SAIS saadab teavituse ja meeldetuletuse katse toimumise kohta! Kui on tegemist konkursiga, kus on vastuvõtutingimuseks test ja vestlus, tuleb 2 eraldi teavitust katse toimumise kohta!
  KONKURENTSIST VÄLJAS – sa ei ilmunud vestlusele või mingil muul põhjusel ei osutunud väljavalituks vastuvõtukomisjoni poolt.  SAIS saadab sulle teavituse! Vaata palun täiendavaid konkursse!
  VASTUVÕETAV – oled vastuvõtukomisjoni poolt vastuvõetud ja ootame, et kinnitaksid ise SAISi vahendusel oma õppima tuleku. NB! SAIS edastab teate õppima tuleku kinnitamise kohta! KANDIDEERIV – sinu avaldus pingereas on kandideerivas olekus, kui eespool positsioonil olev kandidaat loobub oma kohast on sul veel võimalus saada koht valitud erialale. Vaata pingereast võimalust!  SAIS ei saada kandideeriva staatuse kohta teavitust!
 • Kinnitamise aja mööduses on koolil õigus märkida need avaldused staatusesse “Avaldusest loobunud”  või “Määratud õppekohast loobunuks” kui kandidaat on kandideerinud mitmele õppekohale ja võtnud vastu õppima tuleku otsuse ühele õppekohale (erialale).

 

 • Probleemide/ küsimuste korral pöörduda kohe e-kirjaga  vastuvott@tthk.ee  (ei saa õppima tulekut ise kinnitada, küsimused katse punktide tulemuse kohta)!
 • Kes ei kinnita õppima tulekut nende kandidaatide staatus muutub automaatselt MÄÄRATUD ÕPPEKOHAST LOOBUNUKS.
  TULEB ÕPPIMA– oled edukalt kinnitatud meie vastuvõetud kandidaatide nimekirja, kandidaat ei pea enam SAISis mitte midagi tegema!
 • Jälgi kodulehel informatsiooni seoses õppetööga ja esimese koolipäevaga (õpilaskodu majutuse info, vaata õppetöökalendrit  ja tunniplaani).

 

 

Vastuvõtu info ja SAIS küsimused:

Anu Pajusild – vastuvõtusekretär

telefon 654 5026, e-post vastuvott@tthk.ee