Tallinna Tööstushariduskeskus

E-õpe

E-õppe all mõistetakse õpetamist multimeediatehnoloogia ja Interneti abil.
 
Tehnoloogia areng, ühiskonnas ja majanduses toimuvad muutused esitavad uusi väljakutseid ja nõudmisi koolile. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendid võimaldavad koolis kasutada uusi paindlikke õppevorme ning õpetamis- ja õppimisviise ühiskonnas hästi orienteeruvate ja toimetulevate inimeste ettevalmistamiseks.
 
Tehnoloogia võimaldab õppijal aktiivsemalt õppeprotsessist osa võtta, kasutada interaktiivset iseseisvat õpet, aitab paremini organiseerida õppetööd ja muuta seda aktiivsemaks ja mitmekesisemaks ning suunata õppijaid iseseisvale probleemide lahendamisele, materjalide otsimisele, ideede vahetamisele.
 
E-õpe võimaldab juurdepääsu suurele hulgale teadmistele, oskustele ja kvalifikatsioonidele. Lisaks erialaste teadmiste ja oskuste omandamisele võimaldab e-õpe täiendada ka arvutialaseid teadmisi, arendada virtuaalset suhtlemisoskust ning eneseväljendusoskust ja võimet tegutseda  iseseisva õppijana.