Tallinna Tööstushariduskeskus

Õppetöö

Õpe koolis toimub põhi- või keskhariduse baasil. Mõlemal juhul omandatakse kooli lõpetamise järel kutsekeskharidus ja väljastatakse vastav tunnistus kehtiva statuudi alusel. Põhihariduse alusel õppijate lõpptasemeks on kutsekeskharidus põhikooli baasil ehk tase KKPB. Keskhariduse alusel õppijate lõpptasemeks on kutseharidus keskhariduse baasil ehk tase KKKB.

Õppetöö toimub kursusesüsteemis. Õpilane läbib õppeained õppekavas kehtestatud järjekorras, nii et tema üleviimine järgmisele kursusele eeldab eelmise õppeaasta õppeainete omandamist ning vastavate arvestuste ja eksamite sooritamist eelnevalt määratud eksamiperioodi vältel.

Õpe koolis toimub riikliku õppekava ja kutsestandardi alusel koostatud kooli õppekava järgi. Õppekava on õpingute alusdokument, mis määrab õppeastme nominaalse õppeaja, õppeainete loetelu ja mahu, õppeainete valiku võimalused ja tingimused, erialad, millele õppekava raamides võib spetsialiseeruda, antavate tunnistuse nimetused ning lõpetamiseks esitatavad nõuded. Õppekava on koostatud iga kutse, eri- ja ametiala jaoks, mida koolis omandatakse.