Tallinna Tööstushariduskeskus

Koostööpartnerid

Haridusasutused
THK partneriteks on TTÜ, TLÜ, TTK rakenduskõrgkoolid. Koostöös nendega tuleb lõplikult lahendada kutseõpetajate koolituse küsimused. Kasutades kõrgkoolide võimalusi täiendada tänapäeva nõuetele vastavaid õppekavasid. Õppekavade väljatöötamiseks on vaja leida lisaks täiendavad finantseerimisallikad kasutades ära nii riiklike kui ka rahvusvaheliste fondide ressursse.

Omavalitsused
Kasutades ära THK materiaalset baasi ning oskusteavet pakkuda üld- ja kutsekoolide õpetajatele erialakoolitust. Viia läbi eelkutseõpet üldhariduskooli õpilastele. Kaasata omavalitsuste vahendeid.

Tööandjad ja erialaliidud
THK-s õpetatavate kutsete propageerimine, analüüs tööturu vajaduste osas. Kooskõlas tööstuse vajadustega ekspertkomisjonide ja töögruppide moodustamine. Kutsestandardite väljatöötamisele kaasaaitamine. Kooli personali koolitus. Täiendkoolituse korraldamine THK baasil. Materiaalse baasi arendamine.

Tööturuamet
Töötute koolitus THK täiendkoolituse õppekavade alusel.