Tallinna Tööstushariduskeskus

Lõppenud projektid

1999 – 2002 Leonardo da Vinci projekt “Mehhatroonika valdkonna õppekava ja õppe-metoodiliste materjalide väljatöötamine”
2003 – 2004 ESF “Tehnika ja tehnoloogia valdkonna kutseõpetajate täiendkoolituse eeluuring”
2004 – 2006 Leonardo da Vinci projekt “Mehhatroonikute võistluste nõuete ühtlustamine”
2004 – 2006 Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks meetme 4.3 “Kutse- ja kõrghariduse infrastruktuuri moderniseerimine” raames toimus Tallinna Tööstushariduskeskuse  õpperuumide renoveerimine ja laiendamine, õppekorpuste küttesüsteemide renoveerimine, automaatse tulekahjusüsteemi rajamine.

2006 – 2007 Leonardo da Vinci Euroopa kutsehariduse edendamisele suunatud koostööprogrammi raames keevituseriala õpilaste osalemine välispraktikal.

2007 Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks meetme 4.3 “Kutse- ja kõrghariduse ning seda toetava infrastruktuuri kaasajastamine” raames toimus Tallinna Tööstushariduskeskuse fassaadide rekonstrueerimine.
2006 – 2008 Projekt “E-õppe arendamine ja juurutamine kutseõppeasutustes ja
rakenduskõrgkoolides”. EL struktuurifondi ESF meetme 1.1 “Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem” raames.
2008 Projekti “Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme “Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine” raames “Mehaanika õppekorpuse tehnovõrkude rekonstrueerimine”.
 

 

2008 Projekti “Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme “Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine” raames “Auto kerede remondi ja värvimise praktikatöökoja õppeseadmete komplekt koos ventilatsiooni süsteemiga”.

 

 

  • 2008 – 2009 Projekti “Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme “Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine” raames “Tallinna Tööstushariduskeskuse ühiselamu rekonstrueerimine ja sisustamine”.
  • 2009 Tallinna Tööstushariduskeskuse lehtmetalli töötlemise õppetöökoja sisseseade koos ruumide rekonstrueerimisega.
  • 2009 Tallinna Tööstushariduskeskuse ühiselamu nr 2 projekteerimine.
  • 2009 Tallinna Tööstushariduskeskuse kooli elektrivarustuse peakilpide väljavahetamine.
  • 2009 Tallinna Tööstushariduskeskuse mehaanika, mehhatroonika, metalli erialade praktika õppetöökodade tehnovõrkude rajamine.
  • 2009 Tallinna Tööstushariduskeskuse hoonete ja rajatiste eriosade automaatsüsteemide õppelabori sisseseade.

 

2010  Tallinna Tööstushariduskeskuse keevituse õppetöökoja seadmete moderniseerimine.

 

 

2010 – 2011  Tallinna Tööstushariduskeskuse ühiselamu nr 2 rekonstrueerimine.

     

 

2008 – 2013 osales Tallinna Tööstushariduskeskus VANKeR programmis „E-õppe arendamine kutsehariduses“. Programmi üldeesmärgiks oli e-õppematerjalide ja õpetajakoolituse edasiarendamine ning toetava võrgustiku toimimise tulemusena VANKeR programmis õppijate mobiilsuse ja õppeprotsessi kvaliteedi tõusmine kutseõppes.