Tallinna Tööstushariduskeskus

Esitatavad dokumendid

Oma haridustee jätkamiseks Tallinna Tööstushariduskeskuses esitab õpilaskandidaat või tema esindaja vastuvõtukomisjonile järgmised dokumendid:
  • Isikut tõendav dokument;
  • Kirjalik avaldus (täidetakse kohapeal);
  • Õpilaskandidaadi esindaja (vanema või eestkostja) kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
  • Haridust tõendava dokumendi (lõputunnistus ja hinneteleht) originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
  • Välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge alalise või kehtiva elamisloa või elamisõiguse kohta.
  • NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS (vanema/eeskostja nõusolek)

Vastuvõtu info: kabinet B139 telefon 654 5026; e-post vastuvott@tthk.ee ; vastuvõtusekretär Anu Pajusild