„Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolipraktika”, “Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine” ja “Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul” (edaspidi PRÕM). Kutseõppeasutuses rahastatakse projekti tegevusi Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) eelarvest.

  • Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe õppevorm. Töökohapõhises õppes omandab õppija suure osa (2/3) õppekava õpiväljunditest ettevõttes ettevõttepoolse juhendaja juhendamisel, millele lisandub teadmiste omandamine kutseõppeasutuses (1/3).
  • Töökohapõhist õpet eristab koolipõhisest õppest eeskätt see, et ettevõttel on suurem vastutus õppe läbiviimisel ja õppekvaliteedi tagamisel. Õpipoisiõppe eeliseks on, et reaalses tööprotsessis omandatud teadmised ja oskused vastavad otseselt õpipoisiõppes osaleva ettevõtte vajadustele tööjõu oskuste osas.
  • Kutseõppeasutus korraldab ja koordineerib õppetööd ning tagab eeldused õppekava õpiväljundite saavutamiseks.
  • Õppekohad luuakse riikliku koolitustellimuse alusel, lähtuvalt ettevõtete soovile ja valmisolekule õpipoiste koolitamiseks.
  • Tallinna Tööstushariduskeskuse ja COOP Kaubanduse AS koostööl viiadi läbi 01. juuli 2016 – 01. juuli 2017 PRÕM ESF töökohapõhine õpe “Müüja-klienditeenindaja” õppekaval (EHIS kood 141580) ning õppetegevused ajavahemikul 02. jaanuar – 22. detsember 2017 KarKat Faschion OÜ-ga.
  • Ajavahemikul 02.01.2018 – 20.12.2019 toimub õppetöö Müügikorraldaja 5. taseme töökohapõhisel õppekaval.

Kvaliteetse töökohapõhise õppe rakendamine ja arendamine aitab kaasa kutseõppe tõhusama seostamise ühiskonna, majanduse ja tööturu vajadustega; aitab tõsta Eesti tööjõu kvalifikatsioonitaset, vähendada struktuurset tööjõupuudust, tagades sujuvama ülemineku haridusest tööellu ja võimaluse osaleda elukestvas õppes.

Tegevuse eesmärgiks on töökohapõhise õppe kvaliteedi tõstmine, suurema hulga ettevõtete kaasamine töökohapõhise õppe läbiviimisesse ja töökohapõhises õppes osaluse suurendamine.

Müügikorraldaja 5. tase (kutseõppe esmaõpe) töökohapõhine õppekava

APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator