Search
Close this search box.

Tallinna Tööstushariduskeskus on tuntud mitte ainult oma tugeva tehnilise hariduse poolest, vaid ka aktiivse osalemise eest rahvusvahelistes projektides. Üks silmapaistvamaid nendest on Erasmus+ programm, mis on andnud koolile võimaluse rikastada õppekavasid, laiendada koostöövõrgustikke ning pakkuda õpilastele ja õpetajatele väärtuslikke rahvusvahelisi kogemusi.

Erasmus+ projektide kaudu on Tallinna Tööstushariduskeskuse õpilased ja õpetajad saanud osaleda mitmetes vahetusprogrammides, koolitustel ja tööpraktikatel üle Euroopa.  Need kogemused on andnud noortele mitte ainult erialaseid teadmisi ja oskusi, vaid ka avardanud nende silmaringi ning aidanud arendada kultuuridevahelist suhtlust.

Õpetajatele on Erasmus+ projektid pakkunud suurepäraseid võimalusi õppida parimatelt rahvusvahelistelt spetsialistidelt ja tuua uusi õpetamismeetodeid ja tehnoloogiaid tagasi oma kooli. Näiteks on õpetajad osalenud Hispaanias korraldatud koolitusel, mis keskendus digitaalse õppevahendite kasutamisele insenerihariduses. See omakorda on võimaldanud Tallinna Tööstushariduskeskusel olla eestvedajaks innovatiivsete õpimeetodite rakendamisel Eestis.

Lisaks Erasmus+ programmile osaleb Tallinna Tööstushariduskeskus ka teistes rahvusvahelistes algatustes ja koostööprojektides. Koos partnerkoolidega Põhjamaadest ja Balti riikidest arendatakse välja uusi õppekavasid ja koolitusprogramme, mis vastavad kaasaegse tööturu nõudmistele. Need projektid mitte ainult ei tõsta kooli mainet rahvusvaheliselt, vaid ka tugevdavad kohaliku haridussüsteemi konkurentsivõimet.

Tallinna Tööstushariduskeskuse osalemine rahvusvahelistes projektides näitab kooli pühendumust pakkuda oma õpilastele parimat võimalikku haridust ja valmistada neid ette globaalseks tööturuks. See on inspireeriv näide sellest, kuidas rahvusvaheline koostöö võib rikastada haridust ja avada noortele uusi võimalusi.

Haridus- ja Noorteameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel viiakse 2023.–2026. aastani meetme „Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks" raames ellu roheoskuste arendamise programmi. Programmi abil toetatakse ettevõtete rohepöördeks vajalike oskuste arendamist. Eeskätt nende oskuste, mis hõlmavad nii üldoskusi, kui ka erialaspetsiifilisi roheoskusi.

Toetuse andmise eesmärk on rohepöörde elluviimiseks ettevõtluses paindlike ja tööturu arendusvajadusi arvestavate õppimisvõimaluste loomine ning õppe pakkumine. Selleks saavad kõrgkoolid ja kutseõppeasutused pakkuda ettevõtetele võimalusi koolitada nii olemasolevat personali kui ka valmistada ette uusi pädevaid spetsialiste roheoskuste osas. 

Tegevuse käigus toetakse roheoskuste õpetamisega seotud õppesisu ajakohastamist kõrg- ja kutsehariduses, täiend- ja ümberõpet roheoskuste arendamiseks, et valmistada ette laiemate rohemajandust puudutavate teadmiste ja oskustega tööjõudu uute tehnoloogiate ja lähenemisviiside kasutuselevõtuks, samuti kutsestandartide ja oskusprofiilide ajakohastamist või vajadusel uute loomist ning kutseõpetajate-õppejõudude täienduskoolitust.

Välja on valitud valdkonnad (õppekavarühmad), kus rohepööre avaldab kõige suuremat mõju:

 • transporditeenused;
 • mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika;
 • elektrienergia ja energeetika;
 • põllundus ja loomakasvatus;
 • aiandus;
 • kalandus;
 • metsandus;
 • toiduainete töötlemine;
 • ehitus ja tsiviilrajatised;
 • keemiatehnoloogia ja -protsessid;
 • materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit);
 • tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ja naha töötlemine;
 • keskkonnateadused;
 • prügi ja heitvete käitlemine, siin ka rohepööre horisontaalselt, kõiki valdkondi läbivana.

Roheoskuste programmi eelarve on 15 miljonit eurot ja selle elluviimine kestab 30. juunini 2026.

Tehnoloogia arengut ja rohepöörde tulevikutrende arvestades kasvab vajadus inseneride järele pikaajaliselt, mistõttu vajab tehniliste erialade tööjõupuudus süsteemset ja laiahaardelist lähenemist. Selleks, et saavutada positiivset muutust, on vajalik veelgi tihendada koostööd avaliku sektori, koolide ja ettevõtjate vahel, samuti eri tööstusharude ettevõtteid esindavate erialaliitude vahel.  

Hariduse ja tööturu tihedamaks sidumiseks ning noorte õpivalikute suunamiseks on Eesti riik käivitanud Euroopa Liidu kaasrahastusel inseneriakadeemia, mille eesmärk on suurendada õppe vastavust tööturu vajadusele tehnika, tootmise ja ehituse valdkonnas.  

Inseneriakadeemia tulemusena: 

 • tõuseb insenerihariduse kvaliteeti nii kutse- kui kõrghariduses, et lõpetajad vastaksid enam tööturu ootustele; 
 • väheneb insenerihariduse katkestamismäär; 
 • suureneb naiste osakaal inseneeria erialadel;  
 • täienevad üldhariduse õppekavad MATIK-õppega; 
 • muutub inseneeria eriala ja haridus populaarsemaks.

Aastatel 2023-2029 suunab Eesti riik inseneriakadeemiasse ca 39,4 miljonit eurot tõukefondide vahendeid. Sarnaste sihtide ja sihtrühmade tõttu on loodud inseneriakadeemiale ja IT Akadeemiale avaneb uues vahekaardis ühised toetusmeetmed, mis lähtuvad haridustasemest. Mõlema akadeemia puhul on eriline tähelepanu tüdrukute ja naisüliõpilaste sihtrühmal.

Uued IKT-moodulid Tallinna Tööstushariduskeskuses

Tallinna Tööstushariduskeskus on välja töötanud uued innovatiivsed infokommunikatsioonitehnoloogia (IKT) moodulid, mis on spetsiaalselt kohandatud vastama tänapäeva tööstussektori vajadustele. Uued moodulid keskenduvad olulistele teemadele nagu tööstuslikud infovõrgud, tööstuse IT turvalisus ning külmatehnika andmeside ja IT turvalisus. Need moodulid on loodud selleks, et varustada õpilasi vajalike oskustega, mis on vajalikud edukaks karjääriks kiiresti arenevas tehnoloogiamaailmas.

 • Tööstuslikud Infovõrgud: See moodul pakub õpilastele põhjalikke teadmisi tööstuslike infovõrkude projekteerimisest, rakendamisest ja haldamisest. Kursus hõlmab erinevaid protokolle ja tehnoloogiaid, mis on vajalikud andmevahetuse tagamiseks tööstuslike seadmete ja süsteemide vahel.
 • Tööstus IT Turvalisus: IT turvalisus on tööstussektoris kriitilise tähtsusega, eriti arvestades kasvavat küberrünnakute ohtu. See moodul keskendub tööstuslike IT-süsteemide kaitsmise strateegiatele, sealhulgas riskide hindamisele, turvameetmetele ja ründetõrjele.
 • Külmatehnika Andmeside ja IT Turvalisus: Eriomane moodul, mis ühendab külmatehnika spetsiifika IT turvalisuse ja andmesidega. Õpilased õpivad, kuidas integreerida turvalisi andmeside lahendusi külmatehnika süsteemidesse, tagades nii süsteemide tõhususe kui ka kaitse küberrünnakute eest.

Need uued moodulid on loodud koostöös tööstuspartneritega, tagades, et õppekava on ajakohane ja vastab reaalsete tööturu vajadustele. Õpilased saavad praktilisi kogemusi läbi laboratoorsete tööde ja projektide, mis valmistavad neid ette reaalseteks tööolukordadeks.

Arendusprojektid on saanud rahastust Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest. See toetus võimaldab meil investeerida kõrgemasse kvaliteeti ja innovatsiooni, toetades seeläbi meie õpilaste haridusteed ja edendades tehnoloogilist arengut meie sektoris.

Tallinna Tööstushariduskeskus on pühendunud pakkuma oma õpilastele parimat võimalikku haridust, et nad oleksid valmis tuleviku väljakutseteks. Uute IKT-moodulite lisamine meie õppekavasse on veel üks samm selles suunas.

Kutsume kõiki huvilisi tutvuma uute moodulitega meie kodulehel ja registreeruma kursustele, et saada osa sellest põnevast õppevõimalusest.

Tallinna Tööstushariduskeskus – Kujundame tuleviku oskusi juba täna, toetatuna Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU poolt!

Lühiajaline õpirände projekt kutsehariduses (KA122-VET) Projekt: 2023-1-EE01-KA122-VET-000145136 Välispraktika kui binokkel tulevikku /Internship abroad as binoculars for the future 

Projekti periood:  28.08.2023 - 27.02.2025  

Projekti raames seadis Tallinna Tööstushariduskeskus järgmised eesmärgid: 

 • Pakkuda õpilastele ettevõttepraktika ja õppimise kogemust välismaal.  Avardada õpilaste ja õpetajate silmaringi läbi õpi- või töökogemuse välismaal ja kasutada rahvusvahelist projektikogemust organisatsiooni arenguks. Kasvatada läbi õpirände õpilaste õpimotivatsiooni, tõsta kutsehariduse mainet ning toetada õppija professionaalset arengut. Oska töövajaduseseire kohaselt vajab majandus rahvusvahelist kogemust, sest tööturul napib tulevikutöötajaid ja üheks võimalikuks tsenaariumiks on välistööjõu sissetoomine. Selleks on oluline, et Eesti õpilastel oleks võõrkeelte rääkimisoskus ja oskus toime tulla mitmekultuurses töökeskkonnas.  
 • Suurendada koostööd EU kutsekoolide, ettvõtete ja organisatsioonidega.  Kvaliteetne ja mitmekülgne õpiränne suurendab partnerkoolide hulka, et tuua kooli arengusse tipptasemel teadmisi ja innovatsiooni. Tegevused on olulised järgmise koostööprojekti ettevalmistamistamiseks, et parandada koostööd EU ettevõtetega ja.planeerida projektide alal jätkutegevusi (nt kutsuda külalislektoreid õpetama erialaspetsiifiliste oskusi jms).  
 • Innustada programmis osalejaid arendama innovatsioonisuutlikkust, digioskusi ja teadmisi tulevikku suunatud valdkondades.  TTHK erialadest on enamus seotud tehniliste oskuste õpetamisega (sh energeetika, mehhatroonika, robootika). Läbi projektitegevuste soovime olla kursis valdkonna arengutega ja tõsta osalejate teadlikkust EU tulevikusuundadest.   

Erasmus+ info õpilastele 

 • Õpiränne ehk välispraktika 

Erasmus+ õpiränne aitab kuset omandada ja toetab kutseõppurite isiklikku arengut.  

Hea ettevalmistus tööeluks ja õppimiseks kus praktika tegemine toimub välisriigi ettevõttes.  

Välispraktikale on võimalik minna kõikidesse Eruoopa Liidu liikmes- ja majanduspiirkonna riikidesse. 

Projekti toetusest tasutakse õpirändel osalejatele:  

 • transport sihtkohta ja tagasi 
 • päevarahad (majutus, toitlustus ja reisikindlustus)

Kandideerimine  

Välispraktika tuleb eelnevalt kooskõlastada oma õpitava valdkonnaga juhiga või praktikajuhendajaga. 

Sooviavaldusi saab esitada terve õppeaasta jookul  

Sooviavaldus esitada oma eriala valdkonnajuhile. 

Laekunud taotluste põhjal koostatake pingerida, mille koostamisel arvestatakse kandideerija õpingutulemusi ja inglise keele oskust.  

Dokumendid kandideerimiseks.  Avalduste allalaamimise võimalus ja lingid siia juurde 

 • Kandideerimiseks esita sooviavaldus 
 • Europassi CV 
 • Kaaskiri – inglise keelne 

Link kutseõppurite õpirände kohta  https://eeagentuur.ee/opirandurile/kutseoppurite-opiranne/   

Lisainfot Eramsus+ õpirännete projektijuhit Lilian Kold 

Tel +372 628 5223 

E-mail: lilian.kold@tthk.ee 

Erasmuse õpirände akrediteering meie koolile  

Fotol vasakult paremale: Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli direktor Indrek Alekõrs, Tallinna Kopli Ametikooli arendusjuht Valeria Grinevskaja, Tallinna Tööstusharidusekeskuse direktor Paul Alekand, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseõpetaja Birgit Nicolau Costa ja Luua Metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu. 

Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses.

 1. PRÕM 
 • „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolipraktika”, “Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine” ja “Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul” (edaspidi PRÕM). Kutseõppeasutuses rahastatakse projekti tegevusi Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) eelarvest.
 • Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe õppevorm. Töökohapõhises õppes omandab õppija suure osa (2/3) õppekava õpiväljunditest ettevõttes ettevõttepoolse juhendaja juhendamisel, millele lisandub teadmiste omandamine kutseõppeasutuses (1/3).
 • Töökohapõhist õpet eristab koolipõhisest õppest eeskätt see, et ettevõttel on suurem vastutus õppe läbiviimisel ja õppekvaliteedi tagamisel. Õpipoisiõppe eeliseks on, et reaalses tööprotsessis omandatud teadmised ja oskused vastavad otseselt õpipoisiõppes osaleva ettevõtte vajadustele tööjõu oskuste osas.
 • Kutseõppeasutus korraldab ja koordineerib õppetööd ning tagab eeldused õppekava õpiväljundite saavutamiseks.
 • Õppekohad luuakse riikliku koolitustellimuse alusel, lähtuvalt ettevõtete soovile ja valmisolekule õpipoiste koolitamiseks.
 • Tallinna Tööstushariduskeskuse ja COOP Kaubanduse AS koostööl viiadi läbi 01. juuli 2016 – 01. juuli 2017 PRÕM ESF töökohapõhine õpe “Müüja-klienditeenindaja” õppekaval (EHIS kood 141580) ning õppetegevused ajavahemikul 02. jaanuar – 22. detsember 2017 KarKat Faschion OÜ-ga.
 • Ajavahemikul 02.01.2018 – 20.12.2019 toimub õppetöö Müügikorraldaja 5. taseme töökohapõhisel õppekaval.

Kvaliteetse töökohapõhise õppe rakendamine ja arendamine aitab kaasa kutseõppe tõhusama seostamise ühiskonna, majanduse ja tööturu vajadustega; aitab tõsta Eesti tööjõu kvalifikatsioonitaset, vähendada struktuurset tööjõupuudust, tagades sujuvama ülemineku haridusest tööellu ja võimaluse osaleda elukestvas õppes.

 1. HTM projekti  „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ raames on õpetajad koostanud projekti „Suhtluskeele klubi „Minu eriala“, mille raames saavad 27.09-29.10.2021  eesti keele kui teise keele intensiivõpet kuni viiskümmend esimese kursuse eriala õpilast.
 • Erasmus+ programmi projekt „Erialase projektitöö kogemus läbi õpirände- EriP”

Projekti periood: 2020 september -2022 mai

Sihtgrupp: TTHK tasemeõppe õpilased ja haridustöötajad

Projekti tegevus toetab õppevõimalusi ja õpperühmade arenguid, aitab partneritel paremini mõista teineteise õppesüsteeme, aitab õppida üksteiselt ja luua kõrge kvaliteediga kohandatud õppimisvõimalusi tulevikuks. Kogu projekt aitab toetada kooli missiooni: „Pakkuda konkurentsivõimelist kutseharidust ning elukestva õppena koolitada tööandjate vajadusi arvestavaid oma ala spetsialiste nii esma-, täiend- kui ümberõppes.“

Õpirände raames valmistavad projektitöö, mida õpilane kirjeldab oma portfoolios. Portfoolio sisaldab: tööülesande/eesmärgi seadmist; tehnilised vahendite, materjalide, ajakavast lähtuvate tegevuste kirjeldust; illustreerivaid fotosid ja videoid; partnerriigi töökultuuri ja tehnoloogia võrdlust; protsessi analüüsi ja välja toodud positiivseid ning negatiivsed aspekte projektis kogetu põhjal.

Projektis saavad osaleda TTHK kõigi 8 õppevaldkonna (energeetika ja automaatika, tekstiili-ja nahatöötlus, mehaanika ja metallitöötlus, transporditehnika, infotehnoloogia, logistika, iluteenindus, kaubandus) õpilased ning kooli vilistlased, kes on taotluse esitamise ajal veel kooli nimekirjas või kuni üks aasta pärast lõpetamist. Osaleja peab vastama järgmistele kriteeriumitele:
• on vähemalt 18-aastane põhikooli või gümnaasiumi baasil õppija;
• on õppekavaga ette nähtud kooliväline praktika;
• oskab inglise keelt kesktasemel (B1) või vastava riigi emakeelt;
• on omandanud praktikale suunamiseks ettenähtud õpiväljundid.
Kokku plaanib TTHK praktikale saata 42 õpilast ja 5 saatvat haridustöötajat. Õpirände periood on 6 nädalat, millest praktika saab olla nii vastuvõtva partnerkooli juures kui ettevõttes, olenevalt erialast ja kokkulepetest. Lähetused toimuvad eriala praktika aegadest ja võimalustest lähtuvalt.

KA102- Kutseõppe tasemeõppe õpilaste ja kutseharidustöötajate õpirände projekti „Erialase projektitöö kogemus läbi õpirände” raames on võimalik saada 2-3 kuune rahvusvaheline projektitöö kogemus 42 õpilasel ja 5 õpetajal.

Partneriteks on Soome, Hollandi ja Prantsusmaa kutsekoolid. Huvi korral võta ühendust mirje.burmeister@tthk.ee

 • „Koos ettevõtlikuks! projektis osalemine: Alates 2019 septembrist on iluteenindusvaldkonna karjääri- ja õpitee mooduli õpetajad integreerinud TOY meetodi elemente õppe praktilisemaks muutmiseks. Edaspidi kaalume metoodika laiemat rakendamist. Rohkem TOY meetodi saab lugeda:  http://inku.ee/toy-mudel/pohiprintsiibid
 • INLEARC projekti eesmärgiks on töötada välja metoodika ja tehisintellektipõhised uudsed õppematerjalid robootika ja mehhatroonika vallas kutseõppeasutuste e-õppe platvormidel kasutamiseks. INLEARC

1. “Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolipraktika”, “Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine” ja “Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul” (edaspidi PRÕM). Kutseõppeasutuses rahastatakse projekti tegevusi Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) eelarvest.
Tallinna Tööstushariduskeskuse ja COOP Kaubanduse AS koostööl viidi läbi 01. juuli 2016 – 01. juuli 2017 PRÕM ESF töökohapõhine õpe “Müüja-klienditeenindaja” õppekaval (EHIS kood 141580) ning õppetegevused ajavahemikul 02. jaanuar – 22. detsember 2017 KarKat Faschion OÜ-ga.
02. jaanuar – 20. detsember 2018 KarKat Faschion OÜ õppegrupp müügikorraldaja tasae 5.

 

Erasmus

Erasmus+ õpirände projekte rahastab SA Archimedes

2. Õpirände projekt nr 2017-1-EE01-KA102-034695 “Professionaalsete pädevuste arendamine” (PPA 2017-2019)

Õpirändeprojekti eesmärk oli:
• suurendada piiriülest koostööd Euroopa kutseõppeasutuste vahel, tunnustada õppijate saavutusi ja edendada
liikuvust lähtuvalt ECVET põhimõtetest-rakendada õppekava praktika mooduli eesmärke välismaal ning võrrelda
partnerriigi töökultuurilisi, tehnoloogilisi ja õppekorralduse sarnasusi ja erinevusi;
• motiveerida õpilasi olema ettevõtlikud arendamaks projekti käigus erialaseid pädevusi, mis on eeliseks tööturule
sisenemisel ja seal püsimisel;
• muuta kutseharidus rahvusvahelisemaks ning populariseerida koolis õpetatavaid erialasid.

Projekti partnerid:

Summa College Hollandis, Riga Technical College Lätis, EASR Portugalis, Lycée polyvalent
Elisa Lemonnier Prantsusmaal, Tavastia Education Consortium, Helsinki Vocational College, Novida College Soomes
ja WADADA bvba Belgias..

Projekti tulemusena:
• suurenesid õpilaste õppevõimalused ja avardusid õppevaldkonna arengusuunad – projektis osalejate kogemus
innustab teisi õppijaid ning annab mõtteid valdkonna arenguks;
• paranes partnerite vaheline koostöö – tunneme üksteise kooli- ja ettevõtete töökorraldust,
• parenesid kontaktisikute vaheline koostöö – projektijuhi, eriala tasemel;
• saadi vahetut tagasisidet koostöö parendamiseks;
• vahetati eriala ja pedagoogika alaseid kogemusi, analüüsiti arengutrende ja omandati uusi teadmisi –N: tekstiilide
kudumise tehnikad ja printimise võimalused; projektiõppe korraldamine; erinevate haridusasutuste koostöö; keeleõppe
võimalused jms;
• kõik projektis osalenud said Europassi õpirändetunnistuse ning lisaks hindasid tööandjad õpilaste tööalaseid oskusi
sätestatud hindamisskaalal ning vastavalt ECVET arvestuspunktid tingimustel;
• osalejad hindasid omandatud oskusi ning kogemusi kõrgelt ja avaldasid soovi osaleda ka järgmistes
õpirändeprojektides;
• osalejad märkisid, et õpirändes osalemine suurendas nende enesehinnangut, et nad tulid toime võõras kultuuri- ja
keele keskkonnas tööülesannete täitmisega;
• osalejad hindasid õpirände järgselt kõrgemalt oma kooli ja koolis omandatud oskusi ning välisriigis omandatud
oskusi ja kogemusi.
• õpirändes osalejad muutusid enesekindlamaks inglise keele rääkimises, mida tõendas OLS keeltesti tulemus (1/3
osalejatel paranes inglise keele oskus ühe taseme võrra).
• osalejad olid aktiivsed oma vabaaja sisustajad. Õpilased külastasid elukoha ja naaberlinnade vaatamisväärsusi,
käisid näitustel, muuseumides ning kinos. Ühel kaubanduse eriala õpilasel õnnestus enne traagilist õnnetust külastada
Jumalaema kirikut Pariisis (Notre-Dame de Paris).
• õppijate teadlikus ja osalejate huvi õpirändest suurenes. Näiteks: õpilased ise esitasid kaalutletud õpirände ettepanekuid
(ettevõte, aeg, kestvus, tegevused);
• pandi paika uue projekti koostööpõhimõtted ja eesmärgid.

 

3. Õpirände projekt nr 2016-1-EE01-KA102-017107 „Euroopa kogemusega Eesti tööturule“ (EKET 2016-2018)

Projekti eesmärgid:

Kooli visiooni kohaselt on Tallinna Tööstushariduskeskus  aastaks 2025 Eesti suurim rahvusvaheline elukestva õppe keskus. Projekti eesmärgid on väljatöötatud lähtuvalt kooli arengukavast, Elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkidest, projektis kirjeldatud uuringutest, vestlustest õpilastega ja on alljärgnevad:

 • toetada õpilaste ettevõtlikust võimaldades neile  Euroopas õppimise ja töötamise kogemust, mis on eeliseks soovitud töökohale kandideerimisel;
 • tähtsustada elukestvat õpet juhindudes ECVETi (Euroopa kutsehariduse ja – koolituse arvestuspunktide süsteem) põhimõtetest;
 • motiveerida osalejaid järjepidevaks erialaseks arenguks ning luua head eelised tööturule sisenemiseks ja seal püsimiseks;
 • tutvuda erialase silmaringi laiendamiseks kultuurierisustega ning võrrelda töökultuure;
 • muuta kutseharidus rahvusvahelisemaks ja atraktiivsemaks.

Projekti partnerid:

Tavastia Ametikool (Koulutuskuntayhtymä Tavastia) Hämeenlinnas, Soomes Summa College Eindhovenis, Hollandis
Osalejate profiil ja valik:

Projektis on võimalik osaleda Tallinna Tööstushariduskeskuse esmaõppekavadel õppivatel õpilastel, kes vastavad järgmistele kriteeriumitele:

 • osaleja on vähemalt 18-aastane;
 • osalejal on õppekavas ettenähtud kooliväline praktika;
 • osaleja oskab inglise keelt vähemalt kesktasemel (A2);
 • osaleja on omandanud praktikale suunamiseks ettenähtud õpiväljundid.

Kasuks tuleb eriala- või kutsevõitlustel osalemine. Osalejate väljavalimisel arvestatakse õppekava täitmist, õppetöös osalemist, motiveeritust, inglise keele oskust ning ühiskondlikku aktiivsust. Iga õpirändes osaleda sooviv õppija peab esitama projektijuhile avalduse ja motivatsioonikirja, millele lisatakse e-kooli väljavõte. Kokku saadab Tallinna Tööstushariduskeskus praktikale 26 õpilast.

Lähetused:

Kõik lähetused on 6-nädalased. Esimene lähetus toimus novembris 2016.

 

4. CNCert Erasmus+ Tunnustatud teadmised tagavad konkurentsivõime Septembris 2014 alustas tööd rahvusvaheline projektimeeskond koosseisus Dekra Akademie GmbH Saksamaalt (DEKRA), Vilniuse Tehnika – ja Disainikolledž(VTDK), Riia Tehnikakolledž (RTC), Tallinna Tööstushariduskeskus (TTHK) ja projekti koordinaatorina Tallinna Tehnikakõrgkool (TTK). Projekti algatajaks ja arendajaks on TTK mehaanikateaduskonna dotsent Valdur Veski, projektijuhiks mehaanikateaduskonna lektor Marek Pakkin, arendajateks masinaehituse õppetooli hoidja Tavo Kangru ja assistent Janis Piiritalo, administreerimisel aitasid tõhusalt kaasa Marta Mugur, Helen Rihma ja Kristina Bushell.

5. 2014-2016 osales Erasmus+ õpirände projekti „Õpirände kogemus aluseks professionaalsetele kompetentsidele“ (ÕKAPK)  raames 6-nädalasel erialapraktikal Soomes Tavastia ja Stadi Ametikoolides kokku 24 TTHK õpilast (AT, SKA, RS, JKS.

6. 2011-2013 osales Leonardo da Vinci õpirände projekti „Innovaatiline Praktika Soome Ametikoolides“ (IPSA) raames 3-nädalasel ettevõtte praktikal Soomes Tavastia Ametikoolis kokku 16 TTHK õpilast (AT, JKS, SKA).

7. Erasmus + kutseharidustöötajate õpirände projekt „Euroopa parimad praktikad ECVETi rakendamisel“ (EPPER)

Projekti kestus: 01.06.2014 – 01.06.2016.
Projektis osalejad:

  • Kehtna Majandus-ja Tehnoloogiakool (konsortsiumi juhtiv parter),
  • Tartu Kutsehariduskeskus,
  • Tallinna Tööstushariduskeskus,
  • Järvamaa Kutsehariduskeskus,
  • Tallinna Teeninduskool,
  • Haapsalu Kutsehariduskeskus,
  • Tallinna Tehnikaülikool,
  • Tallinna Polütehnikum,
  • Tallinna Ülikool,
  • SA Innove,
  • SA Kutsekoda.
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
PHPSESSID
eu_cookies_bar
eu_cookies_bar_block
Tallinna Tööstushariduskeskus (edaspidi: kool) on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus ja kooli tegevus on avalik. Töö käigus jõuab kooli ka isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Sellised andmed võivad kooli jõuda läbi kirjavahetuse. See on võimalik ka siis, kui isik on mõne menetluse osapool. Isikuandmeid kasutatakse päringutele vastamiseks. Kui selleks tuleb kolmandatelt isikutel järelepärimisi teha, avaldatakse isikuandmeid minimaalses, hädavajalikus mahus. Tallinna Tööstushariduskeskus on Teie isikuandmete vastutav töötleja. Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted koolis Tallinna Tööstushariduskeskus järgib õigusaktides määratud ülesannete täitmisel  avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses ja isikuandmete kaitse üldmääruses  kehtestatud põhimõtteid. Tegevuse käigus töötleb kool isikuandmeid õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks. Kooli tegevus eeldab seadustest tulenevalt isikuandmete, sh. eriliigiliste isikuandmete töötlemist. Töötleme peamiselt füüsiliste isikute isikuandmeid nagu nimi, isikukood, kontaktandmed, aga vajadusel ka finantsandmeid ja terviseandmeid.  Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad konkreetse füüsilise isiku (õpilane, lapsevanem, eestkostja, õpetaja, kooli töötaja) otseselt või kaudselt tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Kool töötleb isikuandmeid ainult siis, kui selleks on õiguslik alus ja ainult nii kaua, kui see on vajalik töötlemise eesmärgi või õigusakti nõuete täitmiseks. Kooli kasutuses olevaid isikuandmeid hoitakse mittesihipärase kasutamise eest. Isikuandmete kaitstuse ja õiguspärase töötlemise tagamiseks rakendatakse vajalikke organisatsioonilisi ja tehnilisi  meetmeid. Peame oluliseks Teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja turvalisust, kasutame koolile avaldatud isiklikku teavet hoolikalt ja sihipäraselt. Kooli privaatsuspoliitika annab ülevaate, millistel juhtudel on koolil või kolmandatel isikutel võimalik Teie isikuandmetega kokku puutuda. Selgitame, kuidas Teie andmeid kasutame ja säilitame ning millised on Teie õigused andmete töötlemisel. Käesolevad põhimõtted kehtivad ainult eraisikute andmete kohta. Isikuandmete töötlemise eesmärk, ulatus ja viis Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Eelkõige on füüsiline isik tuvastatav identifitseerimistunnuse (nimi, isikukood, elukoht, asukoht, e-posti aadress, telefoninumber, võrguindifikaator, nt kasutajatunnus, IP-aadress) alusel või füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal. Eriliiki isikuandmed on isikuandmed, mis sisaldavad rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi ja filosoofilisi veendumusi või ametiühingusse kuulumist, geneetilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta. Töötleme Teie andmeid, kui:
 • kandideerite ja asute õppima meie kooli;
 • dokumendihaldussüsteemis registreeritud dokument sisaldab Teie isikuandmeid;
 • kandideerite tööle meie kooli;
 • osalete meie korraldatud koolitustel;
 • külastate meie veebisaiti;
 • isikuandmete töötlemine toimub õiguslikel alustel.
Teave isiku õiguste kohta oma andmetega tutvumisel NB! Alljärgnev teave ei hõlma:
 • juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustustega;
 • isikuandmete töötlemist veebilehtedel, milledele kooli veebilehel viidatakse, kuid mida ei halda kool.
Lisainfo: teabenõue, märgukiri, selgitustaotlus Teabenõue Võite küsida dokumenti või infot, mis on koolil juba olemas. Vastuse saate 5 tööpäeva jooksul, alates dokumendi registreerimisele järgnevast tööpäevast. Märgukiri Võite teha koolile ettepanekuid töö korraldamiseks, kooli arengu kujundamiseks ning edastada teavet. Vastuse saate 30 päeva jooksul. Selgitustaotlus Võite küsida teavet, mille andmiseks on vaja olemasolevat teavet analüüsida või koguda lisateavet. Saate küsida teavet õigusaktide ja kooli tegevuse kohta. Vastuse saate 30 päeva jooksul. Saate esitada:
 • kohapeal suuliselt või kirjalikult, esitades isikut tõendava dokumendi;
 • postiaadressil Tallinna Tööstushariduskeskus, Sõpruse pst 182, 13424, Tallinn;
 • e-posti aadressil info@tthk.ee ja digitaalselt allkirjastatult.
Isikuandmete avalikustamine ja edastamine kolmandatele isikutele, sh teistele asutustele Kõik koolile saadetavad kirjad  registreeritakse kooli dokumendihaldussüsteemis. Kui olete saatnud koolile kirja, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame dokumendi ise õigele aadressile ja teavitame Teid sellest. Kirjavahetuse andmestik on seaduse kohaselt nähtav meie avalikus dokumendiregistris. Siin kohal on oluline vahet teha, kas dokumendid on juurdepääsupiiranguga või mitte. Dokumendiga, mis ei ole avalikus vaates nähtav  ja mis on juurdepääsupiiranguga, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Juurdepääsupiiranguga dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida (nt. uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus). Kui kiri sisaldab isiku eraelu puutumatust kahjustada võivat teavet või muid andmeid, millele juurdepääs ei ole seaduse alusel lubatud, kehtestatakse sellele juurdepääsupiirang. Teiselt asutuselt saabunud kirjale kehtestab vajadusel juurdepääsupiirangu kirja saatja. Eraisikuga peetav kirjavahetus  on juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. Kooli dokumendiregistris näidatakse pöördunud eraisikute initsiaalid, mitte täisnimi. Pöördumise põhjus või dokumendi sisu on nähtav ainult asutusesiseses infosüsteemis. Sama reegel kehtib ka eraisikuid puudutava väljasaadetava kirjavahetuse puhul.  Kui keegi soovib isiku kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, vaadatakse kirja sisu üle ja otsustatakse, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Dokumendile, mis antakse välja, ei jäeta alles isiklikke kontaktandmeid, nagu e-posti aadress või telefoninumber (välja arvatud juhul, kui kirjavahetus puudutab juriidilise isiku või asutuse esindajat), et vältida andmete liiasusega väljastamist. Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35. Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitab kool 5 aastat, teabenõudeid säilitame samuti 5 aastat. Tähtaja ületanud dokumendid hävitatakse. Kool on liitunud dokumendivahetuskeskusega (DVK). Tallinna Tööstushariduskeskus teeb koostööd kolmandate isikutega, kellel on õigustatud huvi ja kellele võime koostöö raames ja eesmärgil edastada seotud  andmeid, sh isikuandmeid. Kool on kohustatud avaldama lapse ja lapsevanema isikuandmeid kolmandatele isikutele või asutustele seaduses sätestatud juhtudel. Kolmandateks isikuteks võivad olla riigiasutused, IT-partnerid, e-teenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid, tingimusel, et vastav eesmärk ja töötlus on seaduslik. Avalikus kohas toimuva heli- ja pildimaterjali jäädvustamise korral avalikustamise eesmärgil on isikul endal võimalik enda jäädvustamist soovi korral vältida. Teavitamiskohustus ei kehti avalike ürituste puhul, mille avalikustamise eesmärgil jäädvustamist võib mõistlikult eeldada. Isikuandmete töötlemine nõusoleku alusel Tallinna Tööstushariduskeskus töötleb töötajate ja õpilastega seotuid isikuandmeid nõusoleku alusel. Kandidaadilt/õpilaselt võetakse allkiri isikuandmete töötlemiseks kooli sisseastumisavaldust täites, kus õpilaskandidaat annab nõusoleku ja  kinnitab, et on teadlik ja lubab koolil töödelda oma isikuandmeid, mis on vajalikud õppetöö korraldamiseks ning koolielu paremaks toimimiseks. Alaealiste, kuni 18-aastaste kandidaatide/õpilaste puhul annab nõusoleku isikuandmete töötlemiseks lapsevanem. Tallinna Tööstushariduskeskuse  töötaja kinnitab töölepingu sõlmimisel, et annab tööandjale loa oma isikuandmete töötlemiseks mahus, mis on vajalik lepinguga ettenähtud vastastikuste õiguste ja kohustuste täitmiseks. Tööandja on kohustatud töötlema töötaja isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele. Käsunduslepinguga teenust osutavad isikud annavad samuti lepingu sõlmimisel käsundiandjale nõusoleku  oma isikuandmete töötlemiseks mahus, mis on vajalik lepinguga ettenähtud vastastikuste õiguste ja kohustuste täitmiseks. Õpilaste ja töötajate isikuandmete  kogumisel lähtutakse minimaalsuse printsiibist ja andmeid kogutakse ulatuses ja viisil, mis on vajalikud õppetöö korraldamiseks ning koolielu toimimiseks. Õpilaste ja töötajate kohta käiv kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga ning ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele. Dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene õigustatud ja seadusest tulenev õigus neid küsida. Töötleme Teie andmeid, mille töötlemine on ette nähtud seadusega, juriidiliste kohustuste täitmiseks või lepingu täitmiseks. Kuni 18-aastase õpilase andmeid töödeldakse ainult lapsevanema või seadusliku esindaja nõusoleku alusel. Kool töötleb õpilaste isikuandmeid kahel põhjusel:
 • isikuandmed, mida kool kogub ja töötleb seadusest ning nende alusel kehtestatud kooli sisemistest normdokumentidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Neile andmetele on määratud vastutaja, ligipääsu piirangud ja säilitamise tähtaeg;
 • isikuandmed, mida kool kogub ja töötleb vajaduspõhiselt koolitöö sujuvaks korraldamiseks ja õpilaste heaolu ning turvalisuse huvides õpilase või alaealise puhul tema seadusliku esindaja nõusoleku alusel.
Nõusoleku alaealise lapse eest saab anda lapsevanem ning vanemal on alati õigus nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku saate tagasi võtta:
 • kohapeal kirjalikult, esitades isikut tõendava dokumendi
 • Postiaadressil Tallinna Tööstushariduskeskus, Sõpruse pst 182, 13424, Tallinn
 • e-posti aadressil info@tthk.eeanu.pajusild@tthk.ee digitaalselt allkirjastatult.
Kandideerimine Tallinna Tööstushariduskeskusesse tööle või praktikale Tööle kandideerimisel lähtub kool isiku enda avaldatud infost ja avalikest allikatest. Seejuures on kandidaadil õigus teada, milliseid andmeid kool tema kohta on kogunud. Samuti on kandidaadil õigus kooli poolt kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid. Kandideerimisdokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Neid dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Kool eeldab, et isikutega, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võib suhelda ilma luba küsimata. Mittevalituks osutunud kandidaatide dokumente säilitatakse 5 aastat. Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel. Praktikalepinguid säilitame 5 aastat, käsundus- ja töövõtulepinguid säilitame 10 aastat lepingu lõppemisest. Tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele. Tallinna Tööstushariduskeskuse veebilehe külastamine ja seal kogutav info Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed
 • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress);
 • arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga;
 • külastamise ajaga (kellaeg, kuupäev, aasta).
IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta. Tallinna Tööstushariduskeskuse veebileht kasutab püsivaid ja seansiküpsiseid selleks, et pakkuda paremat kasutajakogemust ja veebilehe arendamiseks. Küpsised võivad olla loodud ka erinevate väliste teenusepakkujate poolt, kelle abil täiustame oma veebilehte (näiteks Facebook või Google). Kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui veebilehitseja seadistustes on lubatud küpsised. Kui nendega ei nõustuta, siis võivad mõned veebilehe funktsioonid olla piiratud. Koolis kasutatavad erinevad e-keskkonnad ja infosüsteemid Moodle Kool kasutab õppetegevuses osalemiseks  või õppetegevuse läbiviimiseks Moodle õpikeskkonda. Moodle kasutamine on võimalik üksnes läbi personaalse ja isiku tuvastamist  võimaldava konto, mille loob kasutaja.  Moodle konto loomiseks on vajalik sisestada Moodlesse kasutaja ees- ja perekonnanimi, e-post ning personaalne parool, isikukood. Kasutajal on võimalik Moodles läbiviidavas õppetöös osaleda ja või Moodles õppetööd läbi viia vaid siis, kui kool on loonud kasutajaga vastava seose (lisanud rolli). Moodle õpikeskkonda siseneb kasutaja kasutajanime ja parooliga; ID-kaardi, Mobiil-ID või HarID. Tahvel Kool kasutab õppetöö administreerimiseks õppeinfosüsteemi Tahvel. Tahvli konto luuakse isikule kooli poolt. Konto loomiseks peab isik olema Tallinna Tööstushariduskeskusega töölepingulistes või muudes võlaõiguslikes suhetes või õppima koolis. Esindusõiguse vajadusega isiku puhul saab toiminguid Tahvlis kinnitada tema seaduslik esindaja. Õppilase andmetest töödeldakse eelkõige isiku põhiandmeid (nimi, isikukood, sugu, kodakondsus, suhtluskeel), õppimise andmeid (sh sooritused, dokumendid), kontaktandmeid, esindajaid ning vajadusel andmeid eritingimuste kohta. Õpetaja andmetest töödeldakse eelkõige isiku põhiandmeid, kooliga seotud töökoha andmeid ning õppetöö korraldamisega seotud andmeid. Kasutaja siseneb Tahvlisse ID-kaardi, Mobiil-ID või HarID abil. Turvakaamerate kasutamine Tallinna Tööstushariduskeskuses kasutatakse turvakaameraid õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks ning kooli vara kaitseks. Turvakaamera salvestise võib välja anda õigusrikkumise menetluses õigusrikkumist seaduse kohaselt menetleva asutuse nõudmisel. Kaamera salvestistele on õigus ligi pääseda ainult kooli juhtkonna poolt volitatud töötajatel. Tegemist on kooli välisseintele ja siseruumidesse paigaldatud kaameratega, mis edastavad pilti reaalajas, salvestavad selle ning võimaldavad seda hiljem töödelda ja taasesitada. Kaameraga ei ole lubatud salvestada heli ega jälgida konkreetset inimest, vaid ainult kindlat ala (nt koridor, õueala) ja seal toimuvat. Kooli territooriumil on üleval info kaamerate olemasolu kohta. Kaamerate abil saadud andmete töötlemisel kasutame selliseid turvameetmeid, mis kaitsevad kogutud andmeid tahtmatu või ilma loata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise eest. Salvestist tohib edastada väljas poole kooli või võimaldada neile juurdepääsu ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus (nt politseile). Andmesubjekti õigused: õigus enda andmetega tutvuda, õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist või kustutamist Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda. Teil on õigus:
 • tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud;
 • taotleda ebaõigete isikuandmete parandamist või täiendamist, kui need on valed või ebapiisavad;
 • nõuda isikuandmete, mille kasutamiseks meil puudub seaduslik alus, kustutamist;
 • esitada vastuväiteid Teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes.
Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus. Taotluse võib esitada kohapeal kooli kantseleis või õppesekretäride juures või saata postiga aadressile Sõpruse pst 182, 13424 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@tthk.ee või anu.pajusild@tthk.ee Vastame Teie esitatud taotlusele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul. Isikuandmetega tutvumise taotlusest keeldutakse, kui see võib:
 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.
Õiguste kaitse ja kontaktandmed Kõigis isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes võite pöörduda meie kooli andmekaitse spetsialisti Anu Pajusild poole, e-posti aadress anu.pajusild@tthk.ee, kui leiate, et  isikuandmete töötlemine riivab Teie  privaatsusõigusi  või pöörduda halduskohtusse, samuti on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole (Tatari 39, 10134 Tallinn, e-posti aadress info@aki.ee) Tallinna Tööstushariduskeskus teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid  ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.
Save settings
Cookies settings