Varasemaid ja mujal sooritatud õpinguid, täiendkoolituses või iseseisvalt õpitut,
töökogemustest saadud teadmisi ja oskusi tunnustab kool individuaalse hindamise
korras. Kool võib tunnustada õppekava täitmisel kuni 50%‐lises mahus eelnevaid õpitulemusi.

Tunnustamist taotlev õpilane esitab vormikohase taotluse õppekorralduse osakonnale,
millele on lisatud varasemaid õpinguid tõestavad dokumendid (akadeemiline õiend,
kooli‐ või täiendkoolituse lõputunnistus, ainekava või õppeaine programm, väljavõte
tööraamatust, tööandja tõend, töös õppimise analüüs vms).

VÕTA kooli poolne vastutaja on õppedirektor Mirje Burmeister.
VÕTA koordinaator on üldainete osakonna juhataja Irina Maksimova.