Tallinna Tööstushariduskeskus

Projektid

PROJEKTID:

INLEARC projekti eesmärgiks on töötada välja metoodika ja tehisintellektipõhised uudsed õppematerjalid robootika ja mehhatroonika vallas kutseõppeasutuste e-õppe platvormidel kasutamiseks. INLEARC

LÕPPENUD PROJEKTID:

1. “Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolipraktika”, “Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine” ja “Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul” (edaspidi PRÕM). Kutseõppeasutuses rahastatakse projekti tegevusi Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) eelarvest.
Tallinna Tööstushariduskeskuse ja COOP Kaubanduse AS koostööl viidi läbi 01. juuli 2016 – 01. juuli 2017 PRÕM ESF töökohapõhine õpe “Müüja-klienditeenindaja” õppekaval (EHIS kood 141580) ning õppetegevused ajavahemikul 02. jaanuar – 22. detsember 2017 KarKat Faschion OÜ-ga.
02. jaanuar – 20. detsember 2018 KarKat Faschion OÜ õppegrupp müügikorraldaja tasae 5.

 

Erasmus

Erasmus+ õpirände projekte rahastab SA Archimedes

2. Õpirände projekt nr 2017-1-EE01-KA102-034695 “Professionaalsete pädevuste arendamine” (PPA 2017-2019)

Projekti eesmärgid:
Projekti partnerid:
Osalejate profiil ja valik:
Lähetused:
I lähetus 04.11.2018 – 14.12.2018 Tavastias ja Helsingis erialapraktikal osaleb kokku 5 sõiduautotehniku ja 4 logistiku abi eriala õpilast.

 

3. Õpirände projekt nr 2016-1-EE01-KA102-017107 „Euroopa kogemusega Eesti tööturule“ (EKET 2016-2018)

Projekti eesmärgid:

Kooli visiooni kohaselt on Tallinna Tööstushariduskeskus  aastaks 2025 Eesti suurim rahvusvaheline elukestva õppe keskus. Projekti eesmärgid on väljatöötatud lähtuvalt kooli arengukavast, Elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkidest, projektis kirjeldatud uuringutest, vestlustest õpilastega ja on alljärgnevad:

 • toetada õpilaste ettevõtlikust võimaldades neile  Euroopas õppimise ja töötamise kogemust, mis on eeliseks soovitud töökohale kandideerimisel;
 • tähtsustada elukestvat õpet juhindudes ECVETi (Euroopa kutsehariduse ja – koolituse arvestuspunktide süsteem) põhimõtetest;
 • motiveerida osalejaid järjepidevaks erialaseks arenguks ning luua head eelised tööturule sisenemiseks ja seal püsimiseks;
 • tutvuda erialase silmaringi laiendamiseks kultuurierisustega ning võrrelda töökultuure;
 • muuta kutseharidus rahvusvahelisemaks ja atraktiivsemaks.

Projekti partnerid:

Tavastia Ametikool (Koulutuskuntayhtymä Tavastia) Hämeenlinnas, Soomes Summa College Eindhovenis, Hollandis
Osalejate profiil ja valik:

Projektis on võimalik osaleda Tallinna Tööstushariduskeskuse esmaõppekavadel õppivatel õpilastel, kes vastavad järgmistele kriteeriumitele:

 • osaleja on vähemalt 18-aastane;
 • osalejal on õppekavas ettenähtud kooliväline praktika;
 • osaleja oskab inglise keelt vähemalt kesktasemel (A2);
 • osaleja on omandanud praktikale suunamiseks ettenähtud õpiväljundid.

Kasuks tuleb eriala- või kutsevõitlustel osalemine. Osalejate väljavalimisel arvestatakse õppekava täitmist, õppetöös osalemist, motiveeritust, inglise keele oskust ning ühiskondlikku aktiivsust. Iga õpirändes osaleda sooviv õppija peab esitama projektijuhile avalduse ja motivatsioonikirja, millele lisatakse e-kooli väljavõte. Kokku saadab Tallinna Tööstushariduskeskus praktikale 26 õpilast.

Lähetused:

Kõik lähetused on 6-nädalased. Esimene lähetus toimus novembris 2016.

 

4. CNCert Erasmus+ Tunnustatud teadmised tagavad konkurentsivõime Septembris 2014 alustas tööd rahvusvaheline projektimeeskond koosseisus Dekra Akademie GmbH Saksamaalt (DEKRA), Vilniuse Tehnika – ja Disainikolledž(VTDK), Riia Tehnikakolledž (RTC), Tallinna Tööstushariduskeskus (TTHK) ja projekti koordinaatorina Tallinna Tehnikakõrgkool (TTK). Projekti algatajaks ja arendajaks on TTK mehaanikateaduskonna dotsent Valdur Veski, projektijuhiks mehaanikateaduskonna lektor Marek Pakkin, arendajateks masinaehituse õppetooli hoidja Tavo Kangru ja assistent Janis Piiritalo, administreerimisel aitasid tõhusalt kaasa Marta Mugur, Helen Rihma ja Kristina Bushell.

5. 2014-2016 osales Erasmus+ õpirände projekti „Õpirände kogemus aluseks professionaalsetele kompetentsidele“ (ÕKAPK)  raames 6-nädalasel erialapraktikal Soomes Tavastia ja Stadi Ametikoolides kokku 24 TTHK õpilast (AT, SKA, RS, JKS.

6. 2011-2013 osales Leonardo da Vinci õpirände projekti „Innovaatiline Praktika Soome Ametikoolides“ (IPSA) raames 3-nädalasel ettevõtte praktikal Soomes Tavastia Ametikoolis kokku 16 TTHK õpilast (AT, JKS, SKA).

7. Erasmus + kutseharidustöötajate õpirände projekt „Euroopa parimad praktikad ECVETi rakendamisel“ (EPPER)

Projekti kestus: 01.06.2014 – 01.06.2016.
Projektis osalejad:

 • Kehtna Majandus-ja Tehnoloogiakool (konsortsiumi juhtiv parter),
 • Tartu Kutsehariduskeskus,
 • Tallinna Tööstushariduskeskus,
 • Järvamaa Kutsehariduskeskus,
 • Tallinna Teeninduskool,
 • Haapsalu Kutsehariduskeskus,
 • Tallinna Tehnikaülikool,
 • Tallinna Polütehnikum,
 • Tallinna Ülikool,
 • SA Innove,
 • SA Kutsekoda.