PROJEKTID:

                         

Erasmus+ programmi projekt „Erialase projektitöö kogemus läbi õpirände- EriP”

Lühiajaline õpirände projekt kutsehariduses (KA122-VET) Projekt: 2023-1-EE01-KA122-VET-000145136 Välispraktika kui binokkel tulevikku /Internship abroad as binoculars for the future

Projekti kestvus 28.08.2023-27.02.2025

SusTexEdu Erasmus+

Projekt on jätkuks projektile SusTexEdu – Nordplus. Projekti eesmärgid on seotud tekstiili- ja rõivatööstussektoriga, keskendudes tekstiili- ja rõivamaterjalidele, jätkusuutlikkusele ja ringmajandusele. Projektiga luuakse avatud platvorm koos õppematerjalide ja soovitustega integreeritud ametliku ja mitteametliku hariduse arendamiseks, mis puudutab nimetatud teemasid.

Vastutus tekstiili- ja rõivatööstuse eest eeldab teadmisi materjalidest. Tekstiilmaterjalide alaseid teadmisi on vaja näiteks jätkusuutliku disaini, alltöövõtu, hangete, logistika, müügi, ringlussevõtu ja materjalide taaskasutamise jaoks. Projektis uuritakse pädevusi, mis on vajalikud valdkonnas materjalide, toodete ja protsesside jätkusuutlikkuse kriitiliseks hindamiseks.

Projekti eesmärk on töötada välja uus vabatahtlik multidistsiplinaarne hariduskontseptsioon, mis võtab arvesse ELi keskkonnakokkulepete eesmärke. Õppevajadustest lähtudes töötatakse projekti raames välja tekstiilmaterjalide, tekstiilitehnoloogia ja ringmajanduse alased mikrokvalifikatsioonid ning katsetatakse neid partnerorganisatsioonide olemasoleva õppekava osana.

Loodud mikrotunnistusi pakutakse veebiplatvormil avatud õppevahenditena. Eesmärgiks on ka mikrotunnistuste kvaliteedi tagamine ja hindamine tekstiilihariduses ning usaldusväärse teaduspõhise arusaama ja koostöö arendamine kutsehariduse ja kõrghariduse vahel. Mikrotunnistused toetavad hinnanguliselt seda arengut, toimides sillana 4. ja 6. taseme hariduse vahel.

Kestus: 2022-2024

Koordinaator: Metropolia UAS

Partnerid: Hogent (BE), Mome (HU), Omnia (FI), TTHK (EE), TTK UAS (EE), University of Borås (SE)

       Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses.

 1. PRÕM 
 • „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolipraktika”, “Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine” ja “Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul” (edaspidi PRÕM). Kutseõppeasutuses rahastatakse projekti tegevusi Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) eelarvest.
 • Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe õppevorm. Töökohapõhises õppes omandab õppija suure osa (2/3) õppekava õpiväljunditest ettevõttes ettevõttepoolse juhendaja juhendamisel, millele lisandub teadmiste omandamine kutseõppeasutuses (1/3).
 • Töökohapõhist õpet eristab koolipõhisest õppest eeskätt see, et ettevõttel on suurem vastutus õppe läbiviimisel ja õppekvaliteedi tagamisel. Õpipoisiõppe eeliseks on, et reaalses tööprotsessis omandatud teadmised ja oskused vastavad otseselt õpipoisiõppes osaleva ettevõtte vajadustele tööjõu oskuste osas.
 • Kutseõppeasutus korraldab ja koordineerib õppetööd ning tagab eeldused õppekava õpiväljundite saavutamiseks.
 • Õppekohad luuakse riikliku koolitustellimuse alusel, lähtuvalt ettevõtete soovile ja valmisolekule õpipoiste koolitamiseks.
 • Tallinna Tööstushariduskeskuse ja COOP Kaubanduse AS koostööl viiadi läbi 01. juuli 2016 – 01. juuli 2017 PRÕM ESF töökohapõhine õpe “Müüja-klienditeenindaja” õppekaval (EHIS kood 141580) ning õppetegevused ajavahemikul 02. jaanuar – 22. detsember 2017 KarKat Faschion OÜ-ga.
 • Ajavahemikul 02.01.2018 – 20.12.2019 toimub õppetöö Müügikorraldaja 5. taseme töökohapõhisel õppekaval.

Kvaliteetse töökohapõhise õppe rakendamine ja arendamine aitab kaasa kutseõppe tõhusama seostamise ühiskonna, majanduse ja tööturu vajadustega; aitab tõsta Eesti tööjõu kvalifikatsioonitaset, vähendada struktuurset tööjõupuudust, tagades sujuvama ülemineku haridusest tööellu ja võimaluse osaleda elukestvas õppes.

 1. HTM projekti  „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ raames on õpetajad koostanud projekti „Suhtluskeele klubi „Minu eriala“, mille raames saavad 27.09-29.10.2021  eesti keele kui teise keele intensiivõpet kuni viiskümmend esimese kursuse eriala õpilast.
 • Erasmus+ programmi projekt „Erialase projektitöö kogemus läbi õpirände- EriP”

Projekti periood: 2020 september -2022 mai

Sihtgrupp: TTHK tasemeõppe õpilased ja haridustöötajad

Projekti tegevus toetab õppevõimalusi ja õpperühmade arenguid, aitab partneritel paremini mõista teineteise õppesüsteeme, aitab õppida üksteiselt ja luua kõrge kvaliteediga kohandatud õppimisvõimalusi tulevikuks. Kogu projekt aitab toetada kooli missiooni: „Pakkuda konkurentsivõimelist kutseharidust ning elukestva õppena koolitada tööandjate vajadusi arvestavaid oma ala spetsialiste nii esma-, täiend- kui ümberõppes.“

Õpirände raames valmistavad projektitöö, mida õpilane kirjeldab oma portfoolios. Portfoolio sisaldab: tööülesande/eesmärgi seadmist; tehnilised vahendite, materjalide, ajakavast lähtuvate tegevuste kirjeldust; illustreerivaid fotosid ja videoid; partnerriigi töökultuuri ja tehnoloogia võrdlust; protsessi analüüsi ja välja toodud positiivseid ning negatiivsed aspekte projektis kogetu põhjal.

Projektis saavad osaleda TTHK kõigi 8 õppevaldkonna (energeetika ja automaatika, tekstiili-ja nahatöötlus, mehaanika ja metallitöötlus, transporditehnika, infotehnoloogia, logistika, iluteenindus, kaubandus) õpilased ning kooli vilistlased, kes on taotluse esitamise ajal veel kooli nimekirjas või kuni üks aasta pärast lõpetamist. Osaleja peab vastama järgmistele kriteeriumitele:
• on vähemalt 18-aastane põhikooli või gümnaasiumi baasil õppija;
• on õppekavaga ette nähtud kooliväline praktika;
• oskab inglise keelt kesktasemel (B1) või vastava riigi emakeelt;
• on omandanud praktikale suunamiseks ettenähtud õpiväljundid.
Kokku plaanib TTHK praktikale saata 42 õpilast ja 5 saatvat haridustöötajat. Õpirände periood on 6 nädalat, millest praktika saab olla nii vastuvõtva partnerkooli juures kui ettevõttes, olenevalt erialast ja kokkulepetest. Lähetused toimuvad eriala praktika aegadest ja võimalustest lähtuvalt.

KA102- Kutseõppe tasemeõppe õpilaste ja kutseharidustöötajate õpirände projekti „Erialase projektitöö kogemus läbi õpirände” raames on võimalik saada 2-3 kuune rahvusvaheline projektitöö kogemus 42 õpilasel ja 5 õpetajal.

Partneriteks on Soome, Hollandi ja Prantsusmaa kutsekoolid. Huvi korral võta ühendust mirje.burmeister@tthk.ee

 • „Koos ettevõtlikuks! projektis osalemine: Alates 2019 septembrist on iluteenindusvaldkonna karjääri- ja õpitee mooduli õpetajad integreerinud TOY meetodi elemente õppe praktilisemaks muutmiseks. Edaspidi kaalume metoodika laiemat rakendamist. Rohkem TOY meetodi saab lugeda:  http://inku.ee/toy-mudel/pohiprintsiibid
 • INLEARC projekti eesmärgiks on töötada välja metoodika ja tehisintellektipõhised uudsed õppematerjalid robootika ja mehhatroonika vallas kutseõppeasutuste e-õppe platvormidel kasutamiseks. INLEARC
 • LÕPPENUD PROJEKTID:

  1. “Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolipraktika”, “Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine” ja “Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul” (edaspidi PRÕM). Kutseõppeasutuses rahastatakse projekti tegevusi Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) eelarvest.
  Tallinna Tööstushariduskeskuse ja COOP Kaubanduse AS koostööl viidi läbi 01. juuli 2016 – 01. juuli 2017 PRÕM ESF töökohapõhine õpe “Müüja-klienditeenindaja” õppekaval (EHIS kood 141580) ning õppetegevused ajavahemikul 02. jaanuar – 22. detsember 2017 KarKat Faschion OÜ-ga.
  02. jaanuar – 20. detsember 2018 KarKat Faschion OÜ õppegrupp müügikorraldaja tasae 5.

   

  Erasmus

  Erasmus+ õpirände projekte rahastab SA Archimedes

  2. Õpirände projekt nr 2017-1-EE01-KA102-034695 “Professionaalsete pädevuste arendamine” (PPA 2017-2019)

  Õpirändeprojekti eesmärk oli:
  • suurendada piiriülest koostööd Euroopa kutseõppeasutuste vahel, tunnustada õppijate saavutusi ja edendada
  liikuvust lähtuvalt ECVET põhimõtetest-rakendada õppekava praktika mooduli eesmärke välismaal ning võrrelda
  partnerriigi töökultuurilisi, tehnoloogilisi ja õppekorralduse sarnasusi ja erinevusi;
  • motiveerida õpilasi olema ettevõtlikud arendamaks projekti käigus erialaseid pädevusi, mis on eeliseks tööturule
  sisenemisel ja seal püsimisel;
  • muuta kutseharidus rahvusvahelisemaks ning populariseerida koolis õpetatavaid erialasid.

  Projekti partnerid:

  Summa College Hollandis, Riga Technical College Lätis, EASR Portugalis, Lycée polyvalent
  Elisa Lemonnier Prantsusmaal, Tavastia Education Consortium, Helsinki Vocational College, Novida College Soomes
  ja WADADA bvba Belgias..

  Projekti tulemusena:
  • suurenesid õpilaste õppevõimalused ja avardusid õppevaldkonna arengusuunad – projektis osalejate kogemus
  innustab teisi õppijaid ning annab mõtteid valdkonna arenguks;
  • paranes partnerite vaheline koostöö – tunneme üksteise kooli- ja ettevõtete töökorraldust,
  • parenesid kontaktisikute vaheline koostöö – projektijuhi, eriala tasemel;
  • saadi vahetut tagasisidet koostöö parendamiseks;
  • vahetati eriala ja pedagoogika alaseid kogemusi, analüüsiti arengutrende ja omandati uusi teadmisi –N: tekstiilide
  kudumise tehnikad ja printimise võimalused; projektiõppe korraldamine; erinevate haridusasutuste koostöö; keeleõppe
  võimalused jms;
  • kõik projektis osalenud said Europassi õpirändetunnistuse ning lisaks hindasid tööandjad õpilaste tööalaseid oskusi
  sätestatud hindamisskaalal ning vastavalt ECVET arvestuspunktid tingimustel;
  • osalejad hindasid omandatud oskusi ning kogemusi kõrgelt ja avaldasid soovi osaleda ka järgmistes
  õpirändeprojektides;
  • osalejad märkisid, et õpirändes osalemine suurendas nende enesehinnangut, et nad tulid toime võõras kultuuri- ja
  keele keskkonnas tööülesannete täitmisega;
  • osalejad hindasid õpirände järgselt kõrgemalt oma kooli ja koolis omandatud oskusi ning välisriigis omandatud
  oskusi ja kogemusi.
  • õpirändes osalejad muutusid enesekindlamaks inglise keele rääkimises, mida tõendas OLS keeltesti tulemus (1/3
  osalejatel paranes inglise keele oskus ühe taseme võrra).
  • osalejad olid aktiivsed oma vabaaja sisustajad. Õpilased külastasid elukoha ja naaberlinnade vaatamisväärsusi,
  käisid näitustel, muuseumides ning kinos. Ühel kaubanduse eriala õpilasel õnnestus enne traagilist õnnetust külastada
  Jumalaema kirikut Pariisis (Notre-Dame de Paris).
  • õppijate teadlikus ja osalejate huvi õpirändest suurenes. Näiteks: õpilased ise esitasid kaalutletud õpirände ettepanekuid
  (ettevõte, aeg, kestvus, tegevused);
  • pandi paika uue projekti koostööpõhimõtted ja eesmärgid.

   

  3. Õpirände projekt nr 2016-1-EE01-KA102-017107 „Euroopa kogemusega Eesti tööturule“ (EKET 2016-2018)

  Projekti eesmärgid:

  Kooli visiooni kohaselt on Tallinna Tööstushariduskeskus  aastaks 2025 Eesti suurim rahvusvaheline elukestva õppe keskus. Projekti eesmärgid on väljatöötatud lähtuvalt kooli arengukavast, Elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkidest, projektis kirjeldatud uuringutest, vestlustest õpilastega ja on alljärgnevad:

  • toetada õpilaste ettevõtlikust võimaldades neile  Euroopas õppimise ja töötamise kogemust, mis on eeliseks soovitud töökohale kandideerimisel;
  • tähtsustada elukestvat õpet juhindudes ECVETi (Euroopa kutsehariduse ja – koolituse arvestuspunktide süsteem) põhimõtetest;
  • motiveerida osalejaid järjepidevaks erialaseks arenguks ning luua head eelised tööturule sisenemiseks ja seal püsimiseks;
  • tutvuda erialase silmaringi laiendamiseks kultuurierisustega ning võrrelda töökultuure;
  • muuta kutseharidus rahvusvahelisemaks ja atraktiivsemaks.

  Projekti partnerid:

  Tavastia Ametikool (Koulutuskuntayhtymä Tavastia) Hämeenlinnas, Soomes Summa College Eindhovenis, Hollandis
  Osalejate profiil ja valik:

  Projektis on võimalik osaleda Tallinna Tööstushariduskeskuse esmaõppekavadel õppivatel õpilastel, kes vastavad järgmistele kriteeriumitele:

  • osaleja on vähemalt 18-aastane;
  • osalejal on õppekavas ettenähtud kooliväline praktika;
  • osaleja oskab inglise keelt vähemalt kesktasemel (A2);
  • osaleja on omandanud praktikale suunamiseks ettenähtud õpiväljundid.

  Kasuks tuleb eriala- või kutsevõitlustel osalemine. Osalejate väljavalimisel arvestatakse õppekava täitmist, õppetöös osalemist, motiveeritust, inglise keele oskust ning ühiskondlikku aktiivsust. Iga õpirändes osaleda sooviv õppija peab esitama projektijuhile avalduse ja motivatsioonikirja, millele lisatakse e-kooli väljavõte. Kokku saadab Tallinna Tööstushariduskeskus praktikale 26 õpilast.

  Lähetused:

  Kõik lähetused on 6-nädalased. Esimene lähetus toimus novembris 2016.

   

  4. CNCert Erasmus+ Tunnustatud teadmised tagavad konkurentsivõime Septembris 2014 alustas tööd rahvusvaheline projektimeeskond koosseisus Dekra Akademie GmbH Saksamaalt (DEKRA), Vilniuse Tehnika – ja Disainikolledž(VTDK), Riia Tehnikakolledž (RTC), Tallinna Tööstushariduskeskus (TTHK) ja projekti koordinaatorina Tallinna Tehnikakõrgkool (TTK). Projekti algatajaks ja arendajaks on TTK mehaanikateaduskonna dotsent Valdur Veski, projektijuhiks mehaanikateaduskonna lektor Marek Pakkin, arendajateks masinaehituse õppetooli hoidja Tavo Kangru ja assistent Janis Piiritalo, administreerimisel aitasid tõhusalt kaasa Marta Mugur, Helen Rihma ja Kristina Bushell.

  5. 2014-2016 osales Erasmus+ õpirände projekti „Õpirände kogemus aluseks professionaalsetele kompetentsidele“ (ÕKAPK)  raames 6-nädalasel erialapraktikal Soomes Tavastia ja Stadi Ametikoolides kokku 24 TTHK õpilast (AT, SKA, RS, JKS.

  6. 2011-2013 osales Leonardo da Vinci õpirände projekti „Innovaatiline Praktika Soome Ametikoolides“ (IPSA) raames 3-nädalasel ettevõtte praktikal Soomes Tavastia Ametikoolis kokku 16 TTHK õpilast (AT, JKS, SKA).

  7. Erasmus + kutseharidustöötajate õpirände projekt „Euroopa parimad praktikad ECVETi rakendamisel“ (EPPER)

  Projekti kestus: 01.06.2014 – 01.06.2016.
  Projektis osalejad:

  • Kehtna Majandus-ja Tehnoloogiakool (konsortsiumi juhtiv parter),
  • Tartu Kutsehariduskeskus,
  • Tallinna Tööstushariduskeskus,
  • Järvamaa Kutsehariduskeskus,
  • Tallinna Teeninduskool,
  • Haapsalu Kutsehariduskeskus,
  • Tallinna Tehnikaülikool,
  • Tallinna Polütehnikum,
  • Tallinna Ülikool,
  • SA Innove,
  • SA Kutsekoda.